Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):118-140
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 11

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):118-140
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 11

 

Şeybânîler Dönemi İçin Kaynak Araştırmaları: Mihmān-Nāme-i Buhārā I

GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK
Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

ÖZET

Şeybânî (1451-1510) Han’ın isteğiyle yazılmış olan Mihmān-Nāme-i Buhārā adlı eser döneminin Orta Asyası için dikkate değer bilgiler sunan önemli bir kaynaktır. Eser Fazlullâh Ruzbihân-i Huncî tarafından Buhara’da kaleme alınmaya başlamış, 8 Eylül 1509’da Herat’ta tamamlanmıştır. Eserin bugün elimizde iki yazması vardır: Bunlardan biri Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde (Kayıt Numarası: 3431), diğeri Özbekistan Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesinde (Kayıt Numarası: 1414) saklanmaktadır.

Eser, Şeybânîler dönemi ve özellikle Şeybânî Han hakkında biricik eser değerindedir. Eser hâlen açığa çıkmamış yanları bulunan Özbek-Kazak ve Özbek–Safevî  çatışmaları hakkında da önemli  bilgiler içerir.  Öte yandan, bu eser vasıtasıyla dönemin siyasî, sosyal ve kültürel, sanat ve edebiyat hayatı hakkında da değerli bilgilere ulaşılabilmektedir. Bunlara ek olarak, eserde Şeybânî Han’ın Türkçede yazılmış bir kasidesi ve iki gazelini de bulmaktayız.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Şeybânî Han, Mihmān-nāme-i Bukhārā, Ruzbihân-i Huncî, Orta Asya, Buhârâ, Herat, Isfahânî, Şeybanîler, Akkoyunlu, Safevî

(Alındığı tarih 14 Ocak 2004)
(Gözden geçirildiği tarih 5 Mart 2004)
(Kabul edildiği tarih 30 Nisan 2004)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Gülşen Seyhan Alışık, Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul. TÜRKİYE. E-posta: seyhanalisik@yahoo.com

.

 

The Source Researches for Shaybânid Period: Mihmān-Nāme-i Buhārā I

GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK
Marmara University, Faculty of Science and Letters

ABSTRACT

The work titled Mihmān-Nāme-i Buhārā which written upon request of Shaybânî Khan (1451-1510) is a great source which contains important information for the Central Asia of that period. This work has been written in Bukhara and completed in Herat on September 8, 1509 by Fazlullâh Ruzbihân-i Huncî. We have two manuscript copies of this work today: Nuruosmaniye Library No: 3431 and Oriental Institute Library of the Uzbekistan Science Academy No: 1414.

The afore mentioned work is an unique source for especially Shaybânî Han himself and Shaybânid period. Some important information which has not been disclosed yet on Uzbek-Qazak and Uzbek-Safevid conflicts are also given in this work. We have also valuable information on the subjects such as political life, religious and cultural affairs, art, literature and social life etc. in this work. Additionally we have one qasida and two gazhels of Shaybâni Khan which all written in Turkish language in this work.

 

KEY WORDS

Shaybânî Khan, Mihmān-Nāme-i Buhārā, Ruzbihân-i Huncî, Central Asia, Bukhârâ, Herat, Isfahânî, Shaybânid, Akkoyunlu, Safevid

(Received January 14 2004)
(Revised March 5 2003)
(Accepted April 30 2004)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Gülşen Seyhan Alışık, Assoc. Prof.Dr., Marmara University, Faculty of Science and Letters, Department of Turkish Language and Literature. İstanbul . TÜRKİYE.

E-posta: seyhanalisik@yahoo.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window