Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):141-143
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 12

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):141-143
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 12

 

Sven Bretfeld und Jens Wilkens (Hrsgg.): Indien und Zentralasien—Sprach-und Kulturkontact. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2003, I-VIII +276 pp. ISBN 3-447-44719-4 .

GENG SHİMİN
Pekin

ÖZET

 

Kitap 2001 yılında Almanya Göttingen'de,  Kommission fuer buddhistische Studien der Akademie der Wissenschaften zu Goettingen ve Seminar fuer Turkologie und Zentralasienkunde ile Macar Bilimler Akademisi v.d. işbirliği ile toplanan sempozyumda okunan bildirilerden oluşmaktadır. 2003 yılında Veroeffentlichungen der Societas Uralo-Altaica'nın 61. cildi olarak yayımlanmıştır.  It was published as volume 61 of the in 2003.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Orta Asya, dil ilişkisi, kültür ilişkisi, Buddhizm

(Alındığı tarih 15 Haziran 2004)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Geng Shimin, Prof.Dr. E-posta: whkx@263.net

.

 

Sven Bretfeld und Jens Wilkens (Hrsgg.): Indien und Zentralasien—Sprach-und Kulturkontact. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2003, I-VIII +276 pp. ISBN 3-447-44719-4 .

GENG SHİMİN
Beijing

ABSTRACT

 

The book is a collection of papers read in the International Symposium convened in 2001 by the Kommission fuer buddhistische Studien der Akademie der Wissenschaften zu Goettingen and the Seminar fuer Turkologie und Zentralasienkunde in Goettingen together with the Hungary Academy of Sciences et al. It was published as volume 61 of the Veroeffentlichungen der Societas Uralo-Altaica in 2003.

 

KEY WORDS

Central Asia, language contact, kultural contact, Buddhism

(Received January 15 2004)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Geng Shimin, Prof.Dr.

E-posta: whkx@263.net


  Pencereyi Kapat

  Close Window