Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):7-19
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 3

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):7-19
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 3

 

Azerbaycan’ın Türkleşmesi ve Azerbaycan Türkçesinin Teşekkülü

CEVAT HEYET
Varlık Dergisi

ÖZET

Azerbaycan Türkçesi Oğuz grubu Türk lehçelerinin merkezî dalı olup Azerbaycan’dan başka İran’ın birçok bölgesinde, Irak’ta ve Doğu Anadolu’da yerel halkın ana dilini oluşturmaktadır. Azerbaycan Türkçesinin de diğer diller gibi birçok ağızları ve bir de Azerbaycan’ın genel halk dili üzerinde teşekkül etmiş edebî dili

vardır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türk dili, Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan, edebî dil, yazı dili teşekkülü

(Alındığı tarih 13 Kasım 2003)
(Gözden geçirildiği tarih 30 Aralık 2003)
(Kabul edildiği tarih 2 Şubat 2003)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Cevat Heyet, Prof.Dr., Varlık Dergisi,
North Felesten Ave, No: 151, Tahran . İran

E-posta: varliqhaber@yahoo.com

.

 

Azerbaijan’s Turkification and the formation of Azerbaijan Turkish

CEVAT HEYET
Varlık Journal

ABSTRACT

Azerbaijan Turkish, which is the main branch of Oghuz group Turkish dialects constitutes the mother tongue of Azerbaijan and also of the local people in several regions of Iran, Iraq and East Anotolia. Like the other languages, Azerbaijan Turkish exists a lot of local dialects and literary language thet has been formed from the genel popular language of Azerbaijan.

KEY WORDS

Turkish language, Azerbaijan Turkish, Azerbaijan, literary language, formation of written language

(Received November 13 2003)
(Revised December 30 2003)
(Accepted February 2 2003)
(Published Online
November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Cevat Heyet, Prof.Dr., Varlık Journal, 
North Felesten Ave, No: 151, Teheran . Iran.  E-mail: varliqhaber@yahoo.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window