Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):55-63
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 6

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):55-63
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 6

 

Mağrupi'nin Şiirlerinde Metonimi

Melek ERDEM
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Mağrupi, önemli Türkmen şairlerden birisidir. Şiirlerinde metonimik unsurların geniş ölçüde kullanıldığı görülür. Metonimi ‘bir kavramın ilgili veya bağlantılı olduğu başka bir kavram vasıtasıyla anlatılması’ şeklinde tanımlanabilir. Metonimi sinekdokayı da içine almaktadır. Sinekdokanın da kendi içinde meronimik ilgiler yer alabilmektedir. Bu açılardan Mağrupi’nin şiirlerinde özellikle ‘insan’ ve ‘zaman’ kavramları ile ilgili metonimler çoktur. Bu metonimilerin çoğu parça-bütün ilişkisine dayanır. İş, akıl huş sözleri de  doğrudan insanı tanımlayarak, bileşen-gerekli parça ilgisi içerisinde metonimik kullanılmışlardır. Gün, ay, pasıl, sağat gibi sözler de uzun veya kısa bir zamanın göstergesi hükmünde, üye-topluluk ilişkisi göstere bir meronimi içinde parça-bütün ilişkisi sergilemektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Mağrupi, metonimi, sinekdoka, meronimi

(Alındığı tarih 17 Nisan 2004)
(Gözden geçirildiği tarih 20 Mayıs 2004)
(Kabul edildiği tarih 2 Haziran 2003)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Melek Erdem, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.  E-posta: Melek.Erdem@humanity.ankara.edu.tr

 

.

 

Metonymy in Mağrupi's poets

MELEK ERDEM
Ankara University, Faculty of Letters

ABSTRACT

Maghrupi is the famous Turkmen poet. It is seen that the metonymic elements are used widely in his poems. Metonymy can be defined as the concept is instructed by means of the other concept which is connected with its. Metonymy contains of synecdoche also. Meronymic relations can place also in synecdoche. According to these aspects it is noticed that metonymies especially which are about ‘human’ and ‘time’ concepts in Maghrupi’s poems. Maghrupi’s poems have got a lot of metonymies concerning about ‘time’ concept. The most of these metonymies were based on part-whole relations. Also iş, akıl huş words are used to metonymic describing directly human. Some words like gün, ay, pasıl, sağat exception part-whole relations in meronymy which signed member-community relations, as a sign of long time or short time.

KEY WORDS

Maghrupi, metonymy, sinekdoche, meronymy

(Received April 17 2003)
(Revised May 20 2003)
(Accepted June 30 2003)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Melek Erdem , Assoc.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature . 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE. E-mail: Melek.Erdem@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window