Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 1(1):75-89
Telif Hakkı © 2004 Ankara Üniversitesi
Mak. # 8

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 1(1):75-89
Copyright © 2004 Ankara University
Art. # 8

 

Japonya Türk-Tatar Diasporası

Alİ MErthan DÜNDAR
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Rusya’nın 1552’de Kazan Hanlığını ele geçirmesiyle, İdil-Ural bölgesinde yaşayan Türk-Tatarlar Rus İmparatorluğunun parçası haline gelmeye başlamıştır. Dinî ve kültürel haklarını elde etmeye çalışan Rusya Müslümanları arasında en faâl kişiler de, çoğunlukla Türk-Tatarlar arasından çıkmıştır. 1917’deki Rus Devriminden sonraki karışık günlerde Türk-Tatarların bir kısmı Bolşeviklerin saflarında yer alırken, bir kısmı da Çar taraftarları arasına katılmıştır. 1919’dan itibaren bir çok Türk-Tatar Çin’e ve Japonya kontrolündeki bölgelere göç etmiştir. Japonya’ya gelen gruplar, Yokohama, Tokyo, Kobe ve Nagoya gibi şehirlere yerleşmişlerdir. Tokyo’daki Türk-Tataralar, Japon milliyetçilerin ve bazı devlet görevlerinin de yardımlarıyla Mahalle-i İslâmiye adı altında örgütlenerek dinî, millî, kültürel konularda faâliyet göstermiştir. Japonların Türk-Tatarlara verdiği destek, Japonya’nın İslâm politikaları ile ilgilidir. Müslüman milletlerle yakın ilişki kurmak isteyen Japonya, İdil-Ural Türk-Tatarlarının Japonya’da yaşamalarına izin vererek, özellikle Tokyo’yu Müslümanlar için yeni bir merkez hâline getirmeyi planlamıştır. Tokyo’da kurulan Matbaa-i İslâmiye ve Tokyo Camii Japonların maddî destekleriyle kurulmuştur. 1953 senesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türk-Tatarlar, Türk-Japon ilişkileri tarihinin önemli bir noktasını oluştururlar.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

İdil-Ural, Türk-Tatar, Uzak Doğu, Japonya, Diaspora, Türk-Japon İlişkileri, Tokyo Camii

(Alındığı tarih 25 Nisan 2003)
(Gözden geçirildiği tarih 30 Haziran 2003)
(Kabul edildiği tarih 15 Eylül 2003)
(E-Yayın tarihi 7 Kasım 2004)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Ali Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye . Ankara . TÜRKİYE.  E-posta: merthandundar@yahoo.com

.

 

Türk - Tatar Diaspora in Japan

Alİ MErthan DÜNDAR
Ankara University, Faculty of Letters

ABSTRACT

After the invasion of Kazan Khanate by Russia at 1552, Turco-Tatars of Volga-Ural region became a part of the Russian Empire. Most of the activists among the Russian Moslems  fighting for the cultural and religious rights were also Turco-Tatars. After the 1917 Russian revolution, some of the Turco-Tatars joined the Bolshevik groups. However some Turco-Tatars took part in Tsarist groups. Begining from 1919 certain Turco-Tatar families immigrated to China and Japan controlled areas. Yokohama, Tokyo, Kobe, Nagoya etc. were the cities where Turco-Tatars settled in Japan. Turco-Tatars of Tokyo were organised under the name of Mahalle-i Islamiye and became active in the cultural, religious, national matters with the support of the Japanese nationalists and some statesmen. This support is connected with Japanese Islam policy. By giving permisson to Turco-Tatars for settling in Tokyo, Japanese goverment planned to make Tokyo as a new center for the Moslem world. Matbaa-i Islamiye (printing-office) and Tokyo Camii (Tokyo Mosque) were founded by Japanese financial support. Turco-Tatars became Turkish Republic citizen in 1953. This matter is the one of the important point of the history of Turkish-Japanese relations.

KEY WORDS

Volga-Ural, Turco-Tatar, Far East, Japan, Diaspora, Turco-Japanese Relations, Tokyo Mosque

(Received April 25 2003)
(Revised June 30 2003)
(Accepted September 15 2003)
(Published Online November 7 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Ali Merthan Dündar, Ankara University, Faculty of Letrres, Department of Japanese Language and Literature
. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE. E-mail:merthandundar@yahoo.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window