Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(1):167-169
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 11

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(1):167-169
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 11

 

Tamara Gerasimovna Borgoyakova: Minoritarnıe yazıki: problemı sohraneniya i razvitiya. - Abakan: İzd-vo Hakasskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.F. Katanova, 2001. 160 ss. ISBN 5-7810-0139-5 [Azınlık Dilleri: Koruma ve Gelişme Problemleri]

GÜLSÜM KİLLİ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

T.G. Borgoyakova’nın 2001 yılında Abakan’da yayımlanmış olan kitabı Azınlık Dilleri: Koruma ve Gelişme Problemleri, Rusya Federasyonu ve Hakas Cumhuriyetindeki iki dillilik ortamında dil politikası ile ilgili meselelere ışık tutmaktadır. Bu eserde bölgesel ve azınlık dillerinin korunmasına yönelik dünyadaki deneyimler de irdelenerek Hakasya’da Hakas Türkçesinin korunmasına yönelik tedbirler ve bunların başarılı olma olasılıkları değerlendirilmektedir.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

azınlık dili, toplumsal dil bilimi, budun dil bilimi,  dil politikası, dil durumu

(Alındığı tarih 14 Ocak 2005)
(E-Yayın tarihi 14 March 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Gülsüm Killi, Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara .TÜRKİYE. E-posta: gulsumkilli@yahoo.com

.

 

The Tamara Gerasimovna Borgoyakova: Minoritarnıe yazıki: problemı sohraneniya i razvitiya. - Abakan: İzd-vo Hakasskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.F. Katanova, 2001. 160 ss. ISBN 5-7810-0139-5 [Minority languages: Protection and Development  Problems]

GÜLSÜM KİLLİ
Ankara University, Faculty of Letters

ABSTRACT

T.G.Borgoyakova’s book examines the problems concerned about the language policy in Russian Federation’s and Khakass Republic’s bilingual case. Discussing the experiments about protection of regional and minority languages in the world, in this book the measures for protection of Khakass Turkish in Khakassia and accomplishment probability of them have been evaluated.

 

KEY WORDS

minority language, sociolinguistics, ethnolinguistics, language policy, language situation

(Received January 14 2005)
(Published Online March 14 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Gülsüm Killi, Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye.Ankara . TÜRKİYE.

E-posta: gulsumkilli@yahoo.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window