Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(1):169-173
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 12

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(1):169-173
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 12

 

Ufuk TAVKUL: Karaçay–Malkar Destanları, Türk Dil Kurumu Yayınları: 840, Ankara, 2004, XIV+551 ss. ISBN 975-16-1688-3.

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Ufuk Tavkul bu çalışmasında, Karaçay-Malkar Türkleri hakkında genel bilgilere yer vermiş; Karaçay-Malkar destanlarını incelemiştir.

 ANAHTAR SÖZCÜKLER

Karaçay-Malkar Türkleri, Karaçay-Malkar destanları, Nart destanları

(Alındığı tarih 15 Aralık 2004)
(E-Yayın tarihi 14 Mart 2005)


Yazışma:

Yazışma Adresi: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: selcansaglik@yahoo.com

 

Ufuk TAVKUL: Karaçay–Malkar Destanları, Türk Dil Kurumu Yayınları: 840, Ankara, 2004, XIV+551 ss. ISBN 975-16-1688-3.

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara University, Faculty of Letters

ABSTRACT

In his book, Ufuk Tavkul gives general informations about Karachai-Malkar Turks and studies Karachai-Malkar epics.

KEY WORDS

Karachai-Malkar Turks, Karachai-Malkar epics, Nart epics

(Received December 15 2004)
(Published Online March 14 2005)


Correspondence:

Address for correspondence: G. Selcan Sağlık, Research Assistant, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: selcansaglik@yahoo.com 


  Pencereyi Kapat

       Close Window