Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(1):7-16
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 3

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(1):7-16
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 3

 

Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi Çalışmaları: 1993-2003

SAADETTİN GÖMEÇ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

1993 yılında Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanıp uygulamaya konan Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi 2003 yılına kadar  pek çok aşamadan geçmiştir. Uluslar arası çaptaki bu çalışmayla Türklerin Kök Türk dönemine ait büyük yazıtlarının korunmaya alınması ve bölgede yapılacak yeni araştırmalarla eski Türk döneminin dili, tarihi ve kültürü alanında yeni bilgilere de ulaşılması hedeflenmiştir. Nitekim proje çalışmaları sonuçlarını son yıllarda vermeye başlamış, Bilge Kağan hazineleri diye literatüre geçen Kök Türk kağanlığının ikinci döneminden çok değerli malzemeye ulaşılmıştır. Hâlen proje çalışmaları Türk ve Moğol araştırmacıların işbirliği ile sürdürülmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kök Türkler, Orhon yazıtları, Tunyukuk yazıtı, Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi (MOTAP)

(Alındığı tarih 14 Ekim 2003)
(Gözden geçirildiği tarih 25 Aralık 2003)
(Kabul edildiği tarih 2 Şubat 2003)
(E-Yayın tarihi 14 Mart 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Saadettin Gömeç, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü 06100 Sıhhiye . Ankara .
Türkiye

E-posta: sgomec@yahoo.com 

.

 

Studies of Turkish Monumets Project in Mongolia : 1993-2003

SAADETTİN GÖMEÇ
Ankara University, Faculty of Letters

ABSTRACT

Turkish Monuments Project in Mongolia was prepared and was started in 1993 by Turkish Cooperation and Development Agency. The Project has been a lot of stages up to 2003. This international project aims to protect the old Turkish Monuments from Kök Türk period and also to reach new materials on the Old Turkish language, culture and history. Just as, the Project has been begun to give its results and has been found the precious materials known as the Bilge Kagan Treasure in literature. Now, Turkish and Mongolian scholars continue the project in collaboration.

KEY WORDS

Kök Türks, Orkun inscriptions, Tunyukuk inscription, Turkish Monuments Project in Mongolia

(Received October 14 2003)
(Revised December 25 2003)
(Accepted February 2 2003)
(Published Online March 14 2004)


Correspondence:
Address for correspondence: Saadettin Gömeç, Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of History  06100 Sıhhiye . Ankara .
Turkey 

E-mail:  sgomec@yahoo.com 


  Pencereyi Kapat

  Close Window