Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(1):149-161
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 9

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(1):149-161
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 9

 

Kazak Aydın Şekerim Kudayberdiulı (1858 - 1931): Hayatı ve Eserleri 

Feride BAKTIBAYKIZI SAHİPOVA
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZET

Sovyetler Birliği döneminde folklordan başlayarak Kazak edebiyatının bütün tarihî devirlerinde, gelişme yolunda meydana gelen eserlerin, şair ve yazarların bir kısmı anılırken, diğer bir kısmı hiç yaşamamış sayılarak, yokmuş gibi silinmiş, göz ardı edilmiştir. Şekerim Kudayberdiulı (1858-1931) da Sovyet döneminde Kazak entellektüel tarihinin bu şekilde ‘yok’ sayılan şahsiyetlerinden birisidir. Abay Kunanbayulı’nın manevî mirasını devam ettiren Şekerim, filozof, düşünür, tarihçi, şair ve besteci kimliğiyle yaratıcı bir şahsiyettir. Şekerim’in eserleri, onun hayatı ve yaratıcılık yeteneği hakkında bilgi vermektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Şekerim Kudayberdiulı, Kazak edebiyatı, Aqtangdaq yılları

(Alındığı tarih 13 Kasım 2003)
(Gözden geçirildiği tarih 25 Nisan 2004)
(Kabul edildiği tarih 2 Haziran 2004)
(E-Yayın tarihi 14 Mart 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Feride Baktıbaykızı Sahipova, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye . Ankara . TÜRKİYE.  

E-posta: fari20000@yahoo.com 

 

Kazakh Intellectual Shakarim Qudaiberdiulı (1858 - 1931) His Life and Works

Feride BAKTIBAYKIZI SAHİPOVA
Ankara University, Institute of Social Sciences

ABSTRACT

In Soviet period, some of Kazak poets and writers, and also Kazak written and oral literature works have been accepted, but some of them have been regarded as non-exist, as if they did never live. Also Shakarim Qudaiberdiulı (1858-1931) is a ‘non-exist’ figure of Kazak intellectual history in Soviet period. Shakarim Qudaiberdiulı, who continued to Abai Kunanbaiev’s heritage, was a creative personality, philosopher, historian, poet and composer. Shakarim’s works give us information on his life and artistic ability.

KEY WORDS

Shakarim Qudaiberdiulu, Kazakh Literature, Aqtangdaq years

(Received November 13 2004)
(Revised April 25 2003)
(Accepted June 2 2004)
(Published Online March 14 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Feride Baktıbaykızı Sahipova,Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature
. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE. 

E-mail: fari20000@yahoo.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window