Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(2):75-81
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 25

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(2):75-81
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 25

Tatar Matbu Kalendarları Tarihinden 

LEYSEN MİNULLİNA
Kazan Devlet Üniversitesi, Kazan Filoloji ve Tarih Fakültesi

ÖZET

Müslüman Türk dünyasında resmî ve gayrıresmî salnâme geleneği Osmanlı Türkleri arasında başlamıştır. Rusya Türkleri arasında ise bu geleneğin devralınmasında kendi siyasî ve idarî şartları içinde Tatarlar öncü olmuştur. Tatar matbu kalendarlarının tarihçesinin verildiği bu yazıda, özellikle 19. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra, kalendarların yazarları, içerikleri ve biçim özellikleri de ele alınmış, kalendarların Türk Tatar millî uyanışındaki etkisi de dikkate sunulmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Tatar matbu kalendarları, Rus matbu yıllıkları, Kayyum Nasırî, Kazan

(Alındığı tarih 15 Nisan 2003)
(Gözden geçirildiği tarih 30 Ekim 2003)
(Kabul edildiği tarih 15 Aralık 2003)
(E-Yayın tarihi 23 Haziran 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Leysen Minullina, Kazanskiy Gosudarstvennıy Universitet, Fakultet Tatarskoy filologii i istorii, Kafedra İstorii Tatarskogo Naroda, Ul. Kremlevskaya, d. 18, 420008 Kazan, Tatarstan (RF)

E-posta: tatfac@yandex.ru

  

A historical view on the printed Tatar Kalendars

LEYSEN MINULLINA
Kazan State University, Faculty of Tatar Philology and History

ABSTRACT

In Ottoman empire's state tradition, act of writing official and non-official annals has been also a tradition. Among Russian Muslim Turks, Tatars were initiators of that tradition. Dealing with a brief historical view on printed Tatar annals (“kalendar”), this article, especially focuses on authors, contents, themes, forms of annals and evaluate the role on Turk-Tatar national revival.

KEY WORDS

Tatar Printed Kalendars, Russian printed annals, Kayyum Nasırî, Kazan

(Received April 15 2003)
(Revised October 30 2003)
(Accepted December 15 2003)
(Published Online June 23 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Leysen Minullina, Kazanskiy Gosudarstvennıy Universitet, Fakultet Tatarskoy filologii i istorii, Kafedra İstorii Tatarskogo Naroda, Ul. Kremlevskaya, d. 18, 420008 Kazan, Tatarstan (RF)

E-mail: tatfac@yandex.ru


  Pencereyi Kapat

  Close Window