Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(2):82-91
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #26

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(2):82-91
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #26

V. V. Vel'yaminov-Zernov'un Rusya Müslümanları Tarihinin İncelenmesine Katkısı

FİRDEVS KALİMULLİNA
Tataristan Bilimler Akademisi, Tatar Ansiklopedisi Enstitüsü

ÖZET

Rus şarkıyatçı Vladimir Vladimiroviç Vel'yaminov-Zernov (1830-1904) Rus Şarkiyatçılık tarihinde kayda değer bir iz bırakmıştır. 1860'lı yıllarda St. Petersburg Akademisi'nde ve Rus Arkeoloji Cemiyeti'nde şarkıyat bilimlerinin örgütleyen bir şahsiyetti. 1858'de St. Petersburg Akademisi'ne seçilen ilk Rus şarkıyatçı olan bilgin, 1878 yılına kadar Akademi'nin tarih-dil kısmında çalışmış, 1890'da ise fahrî üyesi seçilmiştir. 1859-1862 arasında V. V. Vel'yaminov-Zernov Akademi'nin Doğu Kısmı'nın, 1861-1872 arasında ise Rus Arkeoloji Cemiyeti'nin sekreterliğini yapmıştır. Vel'yaminov- Zernov, dil, tarih, epigrafi ve arkeoloji alanlarında eserler vermiştir, İdil-Bulgar Kağanluğı, Orta Asya hanlıkları tarihi ve özellikle Altın Orda ve varisleri hanlıkların tarihine yönelik incelemeleri, öncü bir değer taşımaktadır. Ünlü Kasımov Hanlığı eseri, Rusya'nın Altın Orda'nın yıkılmasından sonra kurulan Türk hanlıkları ile olduğu kadar İslam devletleri ile ilişkilerini ele almış, ve Kasım Hanlığı merkezinde Rusya'nın yayılma siyasetini de konu yapmıştır. Eserde özellikle Rus misyonerliği ve Ortodoks kilisesinin 17. yüzyılda Rus olmayan halklara izlediği misyoner faaliyetler de incelenmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Vladimir Vladimiroviç Vel'yaminov-Zernov, şarkıyat araştırmaları, Rus şarkıyatçılığı, Rusya Müslümanları, misyonerlik faaliyetleri, Rus emperyal siyaseti

(Alındığı tarih 15 Nisan 2003)
(Gözden geçirildiği tarih 30 Ekim 2003)
(Kabul edildiği tarih 15 Aralık 2003)
(E-Yayın tarihi 23 Haziran 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Firdevs Kalimullina, Akademiya Nauk Respublika Tatarstana, İnstitut Tatarskoy Entsiklopedii, 420015, g. Kazan, ul. Puşkina, d. 56, a/ya 190 . Tataristan - RF
 

V.V. Vel'jaminov-Zernov's Contributions to the Studies of Russian Muslims History

FIRDEVS KALIMULLINA
Tatarstan Academy of Sciences, Institute of the Tatar Encyclopaedia

ABSTRACT

Vladimir Vladimirovich Vel'jaminov-Zernov (1830-1904) has given a lot of works hereditarily in history of Russian Orientalism. In years of 1860 he organized Orientalistic Sciences in St. Petersburg Academy and in Russian Archaeology Society. In 1858, he was first Russian Orientalist who had been selected in St. Petersburg Academy. He worked in history and language department of Academy until 1878. In 1890 he was selected an honorary member. From 1859 to 1862 he worked in Orientalistic Department of Academy and from 1861 to 1872 in Russian Archaeology Society as a secretary. Vel'jaminov-Zernov studied on language, history, epigraphy and archaeology. Especially his valuable researches on Idil-Bulgar Khanate, history of Central Asia Sovereignties and history of Altın Orda Sovereignty are most important. In his well-known study Kasımov Sovereignty, he explained relations between Russia and Islamic states as much as between Russia and Turk Sovereignties that has been established after Altın Orda has collapsed. Russian imperial policy on Kasım Sovereignty has been explained in his study also. Especially Russian missionary and missionary activities of Orthodox church about non-Russian nationalities in 17th century has been explained in this book.

KEY WORDS

Vladimir Vladimirovich Vel'yaminov-Zernov, Orientalistic studies, Russian Orientalism, Russian Muslims, Missionary activities, Russian imperial policy

(Received April 15 2003)
(Revised October 30 2003)
(Accepted December 15 2003)
(Published Online June 23 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Firdevs Kalimullina, Akademiya Nauk Respublika Tatarstana, İnstitut Tatarskoy Entsiklopedii, 420015, g. Kazan, ul. Puşkina, d. 56, a/ya 190 . Tataristan - RF

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window