Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2(2):106-109
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #28

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2(2):106-109
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #28

N.U. HALİULLİNA, A.G. ŞAYHULOV: Tyurkskiye yazıki Uralo-Povoljya v kontekste altayskogo yazıkovogo soobşçestva (opıt leksiko-semantiçeskogo i ideografiçeskogo slovarya) Slovar'. Ufa: İzdatatel'stvo “Vostoçnıy universitet”, 2004. Çast' 1. 226 s. ISBN 5-87865-286-2; Çast' 2, 272 s. ISBN 5-87865-287-0.

MELEK ERDEM
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

N.U. Haliullina ve A.G. Şayhulov tarafından hazırlanan Altay Dil Birliği Bağlamında İdil - Ural Türk Dilleri (Leksik-Semantik ve İdeografik Sözlük Denemesi) adlı sözlük, İdil Ural Türk lehçeleri ve Moğol, Mançu, Tunguz dillerinden alınan örnekler esasında hazırlanmış bir sözlüktür. Bu sözlükte, öncelikle leksik-semantik açıdan bir kavram sınıflaması yapılmış ve daha sonra madde başı olan kelimelerin bu sınıflamadaki yeri belirtilerek anlamlandırılmıştır. Ayrıca bu çalışmada kelimelerin Altay dil birliği içerisindeki fonetik ve kısmen morfolojik değişimleri de gösterilmiş ve kelimeler Kiril esaslı Tatar ve Başkurt alfabelerine göre bu alfabetik sırayla yer almıştır.

 ANAHTAR SÖZCÜKLER

Sözlük, Söz Varlığı, Türk Lehçeleri, Altay Dil Birliği, İdil-Ural Türk Lehçeleri

(Alındığı tarih 3 Mayıs 2005)
(E-Yayın tarihi 23 Haziran 2005)


Yazışma:

Yazışma Adresi: Melek Erdem, doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: Melek.Erdem@humanity.ankara.edu.tr

N.U. HALIULLINA, A.G. SHAYHULOV: Tyurkskiye yazıki Uralo-Povoljya v kontekste altayskogo yazıkovogo soobşçestva (opıt leksiko-semantiçeskogo i ideografiçeskogo slovarya) Slovar'. Ufa: İzdatatel'stvo “Vostoçnıy universitet”, 2004. Çast' 1. 226 s. ISBN 5-87865-286-2; Çast' 2, 272 s. ISBN 5-87865-287-0.

MELEK ERDEM
Ankara University, Faculty of Letters

ABSTRACT

The dictionary called Tyurkskiye Yazıki Uralo-Povoljya v Kontekste Altayskogo Yazıkovogo Soobşçestva (Opıt leksiko-semantiçeskogo i ideografiçeskogo slovarya) Slovar is prepared by N.U. Haliullina and A.G. Şayhulov , based on vocabularies taken from Idil-Ural Turkish dialects and Mongol, Manchu-Tunguz languages. Expecially, conceptual classification has been constructed in a dictionary, and lexems has been signified in this dictionary stating their places. On the other hand, phonetic, morphologic changes of words has been indicated in this study and lexems are taking part in alphabetical order according to Tatar-Bashkir alphabets.

KEY WORDS

Dictionary, Vocabulary, Turkish Dialects, Altai Linguistic Family, Idil-Ural Turkish Dialects

(Received May 3 2005)
(Published Online June 23  2005)


Correspondence:

Address for correspondence: Melek Erdem, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: Melek.Erdem@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

       Close Window