Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/3:92-119

Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #42

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/3:92-119

Copyright © 2005 Ankara University
Art. #44


Tatar Türklerinin Düğün Geleneği

ÇULPAN ZARİPOVA ÇETİN
Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

ÖZET

Gelenek-görenekler, bir milletin iç dünyasını, hayatına bakışını yansıtan eşi benzeri olmayan zenginlik kaynağıdır. Bunlar, bir halkın tarihini, insanlığın en eski tarihte oluşan görüşlerini ve fikir basamaklarını öğrenmede de eşi bulunmaz bir araç sayılabilirler.

Düğün, bir halkın hayat tarzını, bir toplumun hayat görüşünü, aile-nikâh münasebetlerini anlamaya yardım eden en önemli törenlerden biridir. Kökleri ile en eski çağlara uzanan düğün gelenekleri, insan hayatında önemli yere sahip olup, insanlık tarihinde olup geçen bütün inançların, dinlerin izini taşımakta ve en eski şekliyle bizim günümüze halk edebiyatı eserleri aracılığı ile ulaşmakta olan, değeri biçilmez geleneklerden biridir.

Tatar Türklerinin düğün gelenekleri misalinde de biz insanların tabiattan merhamet umma, kötü ruhlardan korunma, doğaya tapma, temizlenme gibi birçok eylemleri görebiliyoruz. Düğün gelenekleri ile ilgili günümüze ulaşan metinler, bize doğa kültünü, babaların ruhuna saygı göstermenin arkaik motiflerini de açıklamaya yardım ediyorlar.

.

 ANAHTAR SÖZCÜKLER

Tatar, Tatar Halk Bilimi, Tatar düğünü, Tatar düğün gelenekleri

(Alındığı tarih 18 Nisan 2005)
(Gözden geçirildiği tarih 17 Temmuz 2005)
(Kabul edildiği tarih 18 Ağustos 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Eylül 2005)


Yazışma:

Yazışma Adresi: Çulpan Zaripova Çetin, Yrd.Doç.Dr., Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, P.K 48000 Muğla. TÜRKİYE.

E-posta: chulpancetin@mynet.com

Wedding Traditions of tatar Turks

ÇULPAN ZARIPOVA ÇETİN
Mugla University, Faculty of Letters&Science

ABSTRACT

Traditions are unique resources reflecting people's view on life. They also provide an excellent medium to learn about the thought process and evolving ideas throughout history. Weddings are one of the most important ceremonies to understand a society's way of life and the relationships of family and marriage. The wedding traditions dating back to ancient times carry the signs of all religious beliefs and reach us in their original forms through the works of folk literature. In the example of the weddings of Tatar Turks. Many traditions such as asking for mercy from the nature, protection from evil spirits, worshipping nature, cleansing can be observed. The texts about the wedding traditions help us understand the archaic motifs of nature cult, respecting the spirit of the fathers.

KEY WORDS

Tatar, Tatar folklor, Tatar wedding traditions

(Received April 18 2005)
(Revised July 17 2005)
(Accepted August 18 2005)
(Published Online September 27 2005)


Correspondence:

Address for correspondence: Çulpan Zaripova Çetin, Assoc.Prof.Dr., Mugla University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. P.K. 48000 Mugla. TÜRKİYE.

E-mail:chulpancetin@mynet.com


  Pencereyi Kapat

       Close Window