Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/3:120-126
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #43

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/3:120-126
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #43

Osmanlı Belgelerinde Kazan , T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 72, Ankara, 2005, XXIII+-546 ss (Ekler (Fotoğraflar, Referanslar, İndeks), ISBN: 975-19-3717-5.

SAİME SELENGA GÖKGÖZ
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

ÖZET

Kazan Türklüğü ve Osmanlı Devleti arasındaki çok yönlü ilişkileri, 16. yüzyıldan 20. yüzyılın 20'li yıllarına, 1. Dünya Savaşı'na kadar izleyen zaman aralığında, 109 konu başlığında 240 belge ile takdim eden (asıl ve transkripsiyonlu metin olarak) yayında, ana konu başlıkları diplomasi, siyaset ve askeriye, muhacirler ve iskân, muhacirler ve sosyo-ekonomik hayat, eğitim-öğretim, tayin, taltifat ve vatandaşlık hukuku olarak sınırlanmıştır. Bu belgeler külliyatı, Türk ve dünya bilim çevresi için, özellikle Türk-Rus ilişkilerinin, İdil-Ural ve diğer Türklük alanlarının tarihinin incelenmesinde kaynak işlevini yerine getirmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kazan, Kazan 1000, Kazan Türkleri, Osmanlı Arşivleri

(Alındığı tarih 29 Ağustos 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Eylül 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Saime Selenga Gökgöz, Dr., Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü, Beytepe, Ankara. Türkiye

Tel : (+90312) 297 68 70 Faks: (+90312) 299 20 76

E-posta: ssgokgoz@hacettepe.edu.tr

Osmanlı Belgelerinde Kazan , T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 72, Ankara, 2005, XXIII+-546 ss (Ekler (Fotoğraflar, Referanslar, İndeks), ISBN: 975-19-3717-5. [ Kazan in Ottoman Documents , published by Repuclic of Turkey Prime Ministry General Directorate of State Archives, Administration of Ottoman Archives, No.72, Ankara, 2005, xxıı+546pp (Appendices, Photographs, Index]

SAİME SELENGA GÖKGÖZ
Hacettepe University, Institute for Atatürk Principles and Revolution History

ABSTRACT

This documentary publication of State Archives of Turkish Republic, as a source for the historical studies of Russo-Turkish relations contains 240 documents in 109 subject titles, covering the multi-faced relations between Kazan Turks, İdil-Ural region and Ottoman Empire, from 16th century to the end of World War I. The edition consists of transcribed texts of the documents and their facsimiles. Subject titles determined according the contents of documents: diplomacy, politics, military relations, migration and settlement, emigrants and socio-economic life, education, appointment, reward, and law of citizenship.

KEY WORDS

Kazan, Kazan 1000, Kazan Turks, Ottoman Archives

(Received August 29 2005)
(Published Online September 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Saime Selenga Gökgöz, Dr., Hacettepe University, Institute for Atatürk Principles and Revolution History. 06532 Beytepe, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: ssgokgoz@hacettepe.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window