Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/3:131-134
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. #44

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2:131-134
Copyright © 2005 Ankara University
Art. #44

Soltanşa Atanıyazov: Türkmen Diliniñ Sözköki Sözlügi . Miras: Aşgabat 2004, 496s.

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÖZET

Türkmen Diliniñ Sözköki (Etimologik) Sözlügi , Türkmen boyları, tire ve tayfaları hakkında yaptığı çalışmalarından tanıdığımız Soltanşa Ataniyazov tarafından hazırlanmış bir etimolojik sözlük çalışmasıdır. Ataniyazov bu çalışmasında Türkmen Türkçesinin temel söz varlığına ait sözcüklerin, Türkmen halk kültürüne ait sözcüklerin ve Türkmen Türkçesine yabancı dillerden girmiş alıntı sözcüklerin etimolojisine değinmiştir. Soltanşa Ataniyazov'un bundan yedi ay kadar önce vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Ataniyazov Hoca'yı rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türkmen Türkçesi, etimoloji, etimolojik sözlük

(Alındığı tarih 2 Eylül 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Eylül 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: G. Selcan Sağlık, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: saglik@humanity.ankara.edu.tr

Soltanşa Atanıyazov: Türkmen Diliniñ Sözköki Sözlügi . Miras: Aşgabat 2004, 496pp.

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi, Faculty of Letters

ABSTRACT

Etymological Dictionary of Turkmen Language is an etymological dictionary study which is prepared by Soltanşa Ataniyazov who is known his studies on Turkmen tribes and clans. In his work, Ataniyazov mentions etymologies of words which belong to the main lexicology of Turkmen Turkish and Turkmen folk culture and also borrowed words in Turkmen Turkish. We are sorry to hear that Soltanşa Ataniyazov was died seven months ago. We remember him with respect.  

 

KEY WORDS

Turkmen Turkish, etymology, etymological dictionary  

(Received September 2 2005)
(Published Online September 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: G. Selcan Sağlık, Research Assist., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: saglik@humanity.ankara.edu.tr
 


  Pencereyi Kapat

  Close Window