Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/4:37-44
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 51

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/4:37-44
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 51

 

Elifba'dan Alfabeye: Yeni Türk Harfleri

YASEMİN DOĞANER
Hacettepe Üniversitesi

ÖZET

Cumhuriyet tarihinin gelişim seyri içinde Latin harflerinin kabulü önemli bir yere sahiptir. Arap harfleri yerine Latin harflerinin yeni Türk harfleri olarak kabul edilmesi ile kültürel anlamda yaşanan gelişmelere ivme kazandırılmıştır. Öyle ki, eğitim seviyesi ve okuma yazma oranının düşük olduğu bir dönemde yeni harflerin öğrenilmesindeki kolaylık, yeni rejimin inkılaplarının hayata geçirilmesine hız kazandırmıştır. Okuma yazma bilmenin ayrıcalık olmaktan çıkıp hak ve zorunluluk haline gelmesi, Cumhuriyet rejimini önceki dönemden ayıran en önemli özelliktir. Gerek halkın eğitim seviyesinin yükselmesi, gerekse hayatın her alanında bilginin paylaşımında ulaşılan seviye, diğer pek çok alana yapılan katkı açısından manidardır. Osmanlı dönemi kültürel mirasının kaybı endişelerine karşın, Cumhuriyetle birlikte ortaya konan yeni kültürel kazanımın değerini inkâr etmek mümkün değildir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Alfabe, Latin harfleri, Modernleşme, Dil, Kültür

(Alındığı tarih 12 Ağustos 2005)
(Kabul edildiği tarih 30 Eylül 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Yasemin Doğanerr, Dr.,

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 06532 Beytepe/Ankara, Türkiye

Tel: 0312 297 68 70

E-posta: ydoganer@hacettepe.edu.tr

 

From Elifba 's to the New Turkish Alphabet

YASEMİN DOĞANER
Hacettepe University

ABSTRACT

The acceptence of the Latin alphabet has an important place in the history of Turkish Republic. The Turkish cultural developments accelerated by means of new Latin alphabet accepted as a new Turkish alphabet in place of the Arabic one. The convenience of teaching new alphabet, in such a period that the level of education was in lowest level, gave rise to the reforms of the new Turkish regime in application process. In this period, the reading and writing, was no more a privilege became a right and compulsory and this is very distinctive point of the Republican period. The rise of the level of education and of the share of the knowledge in every stage of life has effects on the reforms performed in other fields. Though there is an anxiety about the losing the Ottoman heritage however it is not possible to deny the value of the new cultural profit established in the Republican regime.

KEY WORDS

Alphabet, Modernity, Language, New Turkish Alphabet, Cultural change


(Received August 12 2005)
(Accepted September 5 2005)
(Published Online December 27 2005)Correspondence:
Address for correspondence: Yasemin Doğanerr, Dr.,

Hacettepe University, Institute for Atatürk Principles and Revolution History, 06532 Beytepe/Ankara, Türkiye

Tel: 0312 297 68 70

E-posta: ydoganer@hacettepe.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window