Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/4:45-56
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 52

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/4:45-56
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 52

 

Pars-Nâme'deki Ki'li Birleşik Cümleler Üzerine

MUHAMMET YELTEN
İstanbul Üniversitesi

ÖZET

Bu yazıda Nasuh Paşa-zâde ‘Amrî Tuğrâyî' nin Pars-nâme adlı eserindeki ki 'li birleşik cümleler incelenmiştir. Öncelikle, eserin tamamı taranarak ki 'li cümleler fonksiyonları itibariyle sınıflandırılmıştır. Tercüme eser olması sebebiyle bilhassa ki 'li birleşik cümleler fazla kullanılmıştır. Bu yapıların birlikte kullanılması, birleşik cümle tipinin ötesinde “cümle üstü birim” diye isim verebileceğimiz yapıları meydana getirmişlerdir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Pars-nâme, Nasuh Paşa-zâde ‘Amrî Tuğrâyî, ki'li birleşik cümle, ana cümle, yan cümle

(Alındığı tarih 8 Kasım 2005)
(Kabul edildiği tarih 25 Kasım 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Muhammet Yelten, Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı, Laleli- İstanbul Fak. Tel: (0212) 455 57 00/15847

 

On the compound sentences with ki in the Pars-nâme

MUHAMMET YELTEN
Istanbul University

ABSTRACT

The compound sentences with ki in the Pars-nâme of Nasuh Paşa-zâde ‘Amrî Tuğrâyî are examined in this article. The sentences, which made with ki are classified with their functions in whole text. The compound sentences with ki are used very often since this work is a translation text. Using of those structures together are consisted of new structures, which we may classify as “unit above the sentence” over compound sentence type.

KEY WORDS

Pars-nâme, Nasuh Paşa-zâde ‘Amrî Tuğrâyî, compound sentence with ki , main sentence, auxiliary sentence


(Received November 8  2005)
(Accepted November 25 2005)
(Published Online December 27 2005)Correspondence:
Address for correspondence: Muhammet Yelten, Prof.Dr. Istanbul University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature. Laleli-İstanbul, Türkiye

Fak. Tel: (0212) 455 57 00/15847

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window