Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/4:57-69
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 53

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/4:57-69
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 53

 

Leylâ ile Mecnûn Hikâyesinin Edebiyattaki Yeri

KEMAL YAVUZ
İstanbul Üniversitesi

ÖZET

İslâm milletlerinin edebiyatlarında önemli yer tutan Leylâ ve Mecnûn hikâyesi, gerçek anlamda ilk defa Farsça olarak Türk asıllı Genceli Nizâmî (1150-1214) tarafından mesnevî tarzında kaleme alınmıştır. Leylâ ve Mecnûn Türk milletinin benimsediği bir hikâye olarak yüzyıllar boyunca önemini korumuştur. Hikâyenin Nevâî, Fuzulî gibi meşhur şairler tarafından yazılmasının da bunda büyük hissesi vardır. Bu makalede Leylâ ve Mecnûn hikâyesinin Arap ve Fars edebiyatındaki yeri üzerinde kısaca durulduktan sonra, başlangıçtan bu yana Türk edebiyatında önemli görülen Leylâ ve Mecnûn hikâyeleri tanıtılmağa çalışılacaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Leylâ ve Mecnûn, Türk edebiyatı, Fars edebiyatı, Arap edebiyatı, Nevâî

(Alındığı tarih 12 Kasım 2005)
(Kabul edildiği tarih 30 Kasım 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Kemal Yavuz, Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Laleli- İstanbul Fak.

Tel: (0212) 455 57 00

 

The status of Leylâ and Mecnûn in literature

KEMAL YAVUZ
Istanbul University

ABSTRACT

The story of Leylâ and Mecnûn, which played an important role in the literature of Islamic nations, was created in Persian language as Mesnevi first time by Nizâmî of Ganja (1150-1214), Turkish origin author. Leylâ and Mecnûn story has been accepted by Turkish nation as an important text for centuries. The story was introduced to Turkish society by famous Turkish poets such as Nevâî and Fuzulî as well. In this article it has been pointed out the status of the Leylâ and Mecnûn story in Arabic and Persian literatures briefly and important variants of this story in Turkish literature are introduced to the readers.

KEY WORDS

Leylâ and Mecnûn, Turkish literature, Persian literature, Arabic literature, Nevâî


(Received November 12  2005)
(Accepted November 30 2005)
(Published Online December 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Kemal Yavuz, Prof.Dr. Istanbul University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature. Laleli-İstanbul, Türkiye

Fac. Tel: (0212) 455 57 00

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window