Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/4:70-87
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 54

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/4:70-87
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 54

 

Fazlullah B. Ruzbihan-i Hunci'nin Yaşamı ve Yavuz Sultan Selim Han'a Yazdığı Türkçe Manzum Yakarışı

GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK
Marmara Üniversitesi

ÖZET

Bu yazıda Ruzbihan-i Hunci (860/1456-927/1521)'nin yaşamı ve bilinen tek Türkçe manzumesi, manzumenin yazılış sebebi ve dil özellikleri incelenecektir. Akkoyunlular ve Şeybânîlerin sarayında uzun müddet kalan Huncî'nin eserleri bu dönemler hakkında oldukça zengin bilgiler taşımaktadır. Bütün eserlerini Farsça ve Arapça vermiş olan Huncî'nin Türkçe bildiğini bizzat kendi eserlerinden öğreniyoruz. İlgili manzume Feridun Beğ'in Münşeat mecmuası içerisinde bulunmaktadır. Safevî baskısından yılmış olan Huncî, yazdığı manzum yakarışta Sultan Selim'den yardım istemektedir. Eser dil bakımından olduğu kadar, dönemin Özbek aydınlarının Osmanlıya bakışları açısından da önemlidir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Ruzbihan-i Hunci, Şeybânî Han, Şah İsmail, Selim I, Safevî, Osmanlı, Özbek, Şiî, Sünnî

(Alındığı tarih 3 Eylül 2005)
(Kabul edildiği tarih 30 Eylül 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Gülşen Seyhan Alışık, Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Göztepe Kampusu 81040 Kadıköy-İstanbul

E-posta: galisik@marmara.edu.tr

 

Life of Fazlullah B. Ruzbihan-i Hunci and his Turkish lyric prayer to Yavuz Sultan Selim Khan

GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK
Marmara University

ABSTRACT

The life of Ruzbihan-i Hunci (860/1456-927/1521) and his only known Turkish poem, causes of the writing of this poem and language characteristics are to be examined in this article. Huncî's works who stayed for a long period at the Akkoyunlu and Sheybani's palaces have valuable information about such periods. We have seen that Huncî knew Turkish based on his own works who has created his all works in Persian and Arabic. Related poem was found in the literary compositions collection of Feridun Beğ. Huncî who was dreading of the Safavi pressure is asked for help from Sultan Selim with his lyric prayer. The work has important language characteristics and reflects the points of view of the Uzbek intellectuals to Ottomans.

KEY WORDS

Ruzbihan-i Huncî, Şeybânî Han, Şah İsmail, Selim I, Safevî, Ottoman, Uzbek, Shiite, Sunni


(Received September 3  2005)
(Accepted September 30 2005)
(Published Online December 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Gülşen Seyhan Alışık, Assoc.Prof.Dr. Marmara University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature. Göztepe 81040 Kadıköy-İstanbul Türkiye

E-mail: galisik@marmara.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window