Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/4:88-120
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 55

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/4:88-120
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 55

 

Ali Şir Nevayi - Siracul Müslimin I. (Giriş - Karşılaştırmalı Metin)

TANJU ORAL SEYHAN
Mimar Sinan Üniversitesi

ÖZET

213 beyit hacminde manzum bir akaid risalesi olan Siracü'l-Müslimin, Nevayi'nin zaten bilinen güçlü edebî kişiliğini ortaya koymada katkıda bulunmamakla birlikte, 1. Üzerinde pek durulmayan Hace Ubeydullah Ahrar ile olan münasebetini Nesâyimü'l-Mahabbe'den sonra tekrar vurgulaması, 2. Diğer dinî-ahlâkî eserleri yanı sıra salat konusunda da Ahrar'a olan borcunu yerine getirmek amacıyla kalem oynattığını ve bu vesile ile dönemin Türkçe dinî terimlerini göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Eser üzerinde yapılan bu birinci çalışmanın Giriş bölümünde Türkçede dinî eser yazma geleneği, ortaya konulan belli başlı eserler ve Nevayi'nin din yönü, özellikle Nakşibendîlik tarikatı olan ilişkisi üzerinde durulduktan sonra eserin muhtevası ortaya konmuştur. 2. bölümde de Siracü'l-Müslimin'in karşılaştırmalı metni verilmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Ali Şir Nevayi, Ubeydullah Ahrar, Siracü'l-Müslimin

(Alındığı tarih 15 Ağustos 2005)
(Kabul edildiği tarih 20 Ekim 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Tanju Oral Seyhan, Doç.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. İstanbul.

E-Mail: seyhantanju@yahoo.com

Tel.: 0212 2435760/128

 

 

Ali Şir Nevayi - Siracul Müslimin I. (Introduction - Text)

TANJU ORAL SEYHAN
Mimar Sinan University

ABSTRACT

The book titled Siracü'l-Müslimin, which consists of 213 couplets written by Nevayi in rhyme and meter as a catechism. We hereby emphasis two important points of this work, 1. Relationship between Nevayi and Hace Ubeydullah Ahrar are stressed again after his work titled Nesayimü'l-Mahabbe, 2. Nevayi was also studied on ritual prayer for Ahrar among his other religious and ethic works and the book has consisted of Turkish religious terminology for that period. This is the first study on that book, in the first chapter the matters such as religious work tradition in Turkish literature, main works created in this field and religious aspect of Nevayi and role of Nakshibendi order in his art and it has been given content of the work in this chapter as well. The text of Siracü'l-Müslimin with edition critique is given in the second chapter.

KEY WORDS

Ali Şir Nevayi, Ubeydullah Ahrar, Siracü'l-Müslimin


(Received August 15  2005)
(Accepted October 20 2005)
(Published Online December 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Tanju Oral Seyhan, Assoc.Prof.Dr., Mimar Sinan University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature. İstanbul Türkiye

E-Mail: seyhantanju@yahoo.com

Tel.: 0212 2435760/128

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window