Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/4:121-135
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 56

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/4:121-135
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 56

 

Seyyid Nesimî'nin Tuyuğlarına Ek

ÖMER ZÜLFE
Marmara Üniversitesi

ÖZET

Bu yazıda klâsik Türk şiirinin seçkin şairlerinden Seyyid Nesimî'nin otuz bir tuyuğu bilim dünyasına tanıtılmaktadır. Öncelikle şiirlerin bulunduğu yazma eserden kısaca söz edilmiş ve tuyuğların mecmuadaki yazılış biçimi hakkında genel bilgi verilmiştir. Nesimî'nin Divan'ının Türkiye ve Azerbaycan baskıları da göz önünde bulundurularak otuz bir tuyuğun metin yayını yapılmıştır. Burada geçen şiirlerden on altı tanesi ilk defa gün ışığına çıkarılmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Nesimî, tuyuğ, divan, mecmua

(Alındığı tarih 5 Ekim 2005)
(Kabul edildiği tarih 30 Ekim 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Ömer Zülfe, Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Göztepe Kampusu 81040 Kadıköy-İstanbul

E-posta: omerzulfe@hotmail.com veya omerzulfe@yahoo.com

 

Appendix to Seyyid Nesimî's Tuyugs

ÖMER ZÜLFE
Marmara University

ABSTRACT

In this article thirty-one tuyugs of outstanding classical Turkish poet of Seyyid Nesimî are introduced to the world of science. A brief information is given about the manuscript which consists of the poems and general information is given on writing forms of the tuyugs. Text of the thirty-one tuyugs is introduced having into consideration of the Turkish and Azerbaijan editions of the Nesimî Divan. Sixteenth of those poems are introduced first time in this article.

KEY WORDS

Nesimî, tuyug, divan, lyric collection


(Received October 5 2005)
(Accepted October 30 2005)
(Published Online December 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Ömer Zülfe, Dr., Marmara University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature. Göztepe 81040 Kadıköy-İstanbul Türkiye

E-mail: omerzulfe@hotmail.com omerzulfe@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window