Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/4:136-143
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 57

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/4:136-143
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 57

 

Garib–Nâme'den Birkaç Beyit

VAHİT TÜRK
Gaziantep Üniversitesi

ÖZET

Eski Anadolu Türkçesinin önemli eserlerinden biri olan Garib-nâme 'nin yayınında, Türkçe kelimelerle ilgili olarak bazı farklı aktarma önerileri yapıldı. Bu farklılığın sebebinin hemen hepsinin Türkiye Türkçesinde bugün de kullanılan bazı kelimelerdeki anlam değişmeleri olduğu görülmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Eski Anadolu Türkçesi, Garib-name, Aşık Paşa

(Alındığı tarih 12 Eylül 2005)
(Kabul edildiği tarih 30 Ekim 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Vahit Türk, Doç.Dr., Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Gaziantep

E-posta: vahitturk1@hotmail.com

Tel: 03423601120 . Faks: 03423601032

 

On some distichs in Garib-Nâme

VAHİT TÜRK
Gaziantep University

ABSTRACT

In the publication of Garib-nâme, an important work of Old Anatolian Turkish, some different transliteration suggestions regarding Turkish words have been made. It is obvious that the reasons for this differences is the shift on the meaning of the words that are used in modern Turkish.

KEY WORDS

Old Anatolian Turkish, Garib-name, Ašık Paša


(Received September 12 2005)
(Accepted October 30 2005)
(Published Online December 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Vahit Türk, Assoc.Prof.Dr., Gaziantep University, Faculty of Science and Letters, Department of Turkish Language and Literature. Gaziantep

E-mail: vahitturk1@hotmail.com

Tel: 03423601120 . Fax: 03423601032

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window