Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2005), 2/4:144-157
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 58

Journal of Modern Turkish Studies (2005), 2/4:144-157
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 58

 

Türk Destan Geleneğinin Tarihî Kökenlerine Dair

ARİF ACALOĞLU
İstanbul Bilgi Üniversitesi

ÖZET

Türk Destanlarının ve bir bütün olarak Türk destan geleneğinin kökenleri konusundaki araştırmaların, yaşayan kültür gelenekleri, arkeoloji bulguları, eski resim ve heykel sanatı gibi destan metinleriyle doğrudan ilgisi olmadığı düşünülen kaynaklar temelinde ele alınması, söz konusu destan geleneğinin daha eski dönemlerde şekillenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, bu kaynaklar kullanılırken, değişik yöntemlerden başarılı biçimde yararlanabilmek için mevcut malzemenin her yönüyle ele alınması ve Türk destan metinlerinin tamamı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Eski yazılı kaynaklar ile resim, heykel vb., eski çağlara ait sanat örnekleri, Türk destan geleneğinin M.Ö. bin yıl başlarında artık şekillenmiş olduğunu ispatlamaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Destan, Türk destan geleneği, Destan ve güzel sanatlar

(Alındığı tarih 15 Eylül 2005)
(Kabul edildiği tarih 5 Kasım 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Arif Acaloğlu, Prof.Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnönü Caddesi Nu: 28 Kuştepe, Şişli, İstanbul

Tel.: (0212) 311 6190

E-posta: acal@bilgi.edu.tr

 

On Historical Roots of the Turkish Epic Tradition

ARİF ACALOĞLU
İstanbul Bilgi University

ABSTRACT

The studies, which carried out on the subject of the roots of Turkish epics and Turkish epic tradition as a whole is put forth that such epic tradition was formatted in older periods based on secondary sources such as live cultural traditions, archeological findings, ancient paint and statute arts, which have no direct interest with epic texts as thought. However, existence material should be taken into consideration with all parts and it should be evaluated within the entire scope of Turkish epic texts in order to benefit from various methods while using of such sources. Old written sources and art examples such as paint and statute etc, which belonged to the ancient centuries, are proved that the Turkish epic tradition was already formatted at the beginning of B.C. 1000.

KEY WORDS

Epic, Turkish epic tradition, epic and fine arts


(Received September 15 2005)
(Accepted November 5 2005)
(Published Online December 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Arif Acaloğlu, Prof.Dr., İstanbul Bilgi University, Faculty of Science and Letters, İnönü Caddesi Nu: 28 Kuştepe, Şişli, İstanbul

Tel.: (0212) 311 6190

E-mail: acal@bilgi.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window