Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2004), 2/4:240-241
Telif Hakkı © 2005 Ankara Üniversitesi
Mak. # 67

Journal of Modern Turkish Studies (2004), 2/4:240-241
Copyright © 2005 Ankara University
Art. # 67

 

Kâşgarlı Mahmud'un Divanu Lügati't-Türk Adlı Eseri Dijital Ortama Aktarıldı

ERKİN EMET
Ankara Üniversitesi

ÖZET

Haber Kaşgarlı Mahmud'un eseri Divanu Lugati'-t-Türk'ün dijital ortama aktarılması ile ilgilidir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kâşgarlı Mahmut, Divanu Lügati't-Türk, dijital ortam, Millet kütüphanesi

(Alındığı tarih 21 Aralık 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Aralık 2005)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Erkin Emet, Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 061000 Sıhhiye . Ankara - TÜRKİYE

E-posta: eemet@humanity.ankara.edu.tr

 

Mahmud al-Kashgari, Diwan Lugat at-Turk is in the digital environment

ERKİN EMET
Ankara University

ABSTRACT

The announcement is about the recording into digital environment of the Mahmud al-Kashgari's eleventh century work The Diwan Lugat at-Turk (Compendium of the Turkish Dialects).

KEY WORDS: Mahmud al-Kashgari, Diwan Lugat at-Turk, digital environment, Millet Library

(Received December 21 2005)
(Published Online December 27 2005)


Correspondence:
Address for correspondence: Erkin Emet, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature, 06100 Sıhhiye . Ankara - TURKIYE

E-mail: eemet@humanity.ankara.edu.tr
 


  Pencereyi Kapat

  Close Window