Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:60-76
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. # 7

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:60-76
Copyright © 2006 Ankara University
Art. # 7

 

Türkçede İsimden Fiil Yapımı Üzerine Notlar

MUSTAFA ÖNER
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İzmir

ÖZET

Türkçenin tarihî devirleri veya lehçeleri üzerine yazılmış pek çok gramerde söz yapımı konusu hep yerini almış ve örnekleme yoluyla eklerin işleyişi tasvir edilmiştir. Bunun yanı sıra, yapım eklerini tek tek değerlendiren etimolojik incelemeler de vardır. Ancak gramer yazarlarımıza, eklerin üretkenliği hakkında fikir verecek, tarihî ve çağdaş metinlerin gramer dizinleri hazır olmadığı için, eklerin kullanım sıklıklarını tespit eden tahlilci çalışmalar eksik kalmıştır. Bu yazıda, söz yapımının esasını oluşturan ekleme ve yardımcı fiil kullanma yolları, Türkçenin onüç dil anıtının ve Türkçe Sözlük 'ün söz varlığının incelenmesiyle oranlanmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

İsimden fiil yapımı, şekil bilgisi, yapım ekleri, yardımcı fiil, söz varlığı

(Alındığı tarih 7 Nisan 2005)
(Kabul edildiği tarih 30 Eylül 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Mustafa Öner, Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bornova 35100 İzmir - TÜRKİYE

Tel: (+90232) 288 40 00 / 3909

E-posta: moner@edebiyat.ege.edu.tr

 

Notes on the Formation of Denominal Verbs in Turkish

MUSTAFA ÖNER
Ege University, Faculty of Letters, Izmir

ABSTRACT

A great deal of the grammar books which were written on the historical periods or dialects of Turkish, deal with word formation and describe the functions of morphemes on the base of the samples. Besides these, there are etymological studies which evaluate denominal and deverbal formations one by one. In spite of these facts, grammatical index of historical and modern texts, which can give opinions to authors of the grammar books about the productivity of morphemes were not prepared. By reason of this case, analytical studies that determine the frequency of morpheme usage are insufficient. In this paper, ways of the morpheme and auxiliary verbs that obtain the word formation is evaluated by means of thirteen Turkish literary monuments and Türkçe Sözlük (Turkish Dictionary).

KEY WORDS

Word formation, denominal verbs, morphology, denominal suffix, auxiliary verbs, Turkish lexicology.


(Received April 7 2005)
(Accepted September 30 2005)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence:Mustafa Öner, Assoc.Prof.Dr., Ege University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature, Bornova 35100 İzmir - TÜRKİYE.

Tel: (+90232) 288 40 00 / 3909

E-mail: moner@edebiyat.ege.edu.tr  Pencereyi Kapat

  Close Window