Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:103-131
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #10

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:103-131
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #10

 

Şeybânîler Dönemi için Kaynak Araştırmaları: Mihman-Name-i Buhara II

GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK
Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul

ÖZET

Şeybânî Han'ın isteği ve teşviki doğrultusunda yazılmış bulunan Kitab-i Mihman-name-i Buhara , dönemi için dikkate değer bilgiler sunan önemli bir eserdir. Şeybânîler dönemi için kaynak oluşturan bu eserin yazmaları ve yazarı hakkında bilgi, eser üzerine yapılmış çalışmalar ile Şeybânî Han'ın Türkçe şiirleri, MTAD'ın birinci cildinde yayımlanmıştır. Bu dizinin II. yazısı ise Mihman-name-i Buhara'nın bölümlerinin tanıtımına ayrılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Şeybânî Han, Ruzbihân-i Huncî, Ahmed-i Yesevî, Ebu'l-Hayr Han, Sagnak, Kazak, Özbek, Kımız

(Alındığı tarih 17 Eylül 2005)
(Kabul edildiği tarih 16 Şubat 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Gülşen Seyhan Alışık, Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kadıköy 34722 İstanbul - TÜRKİYE

E-posta: galisik@marmara.edu.tr

 

The source researches for Shaybanid period: Mihman-Name-i Buhara II

GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK
Marmara University, Faculty of Science & Letters, Istanbul

ABSTRACT

The work titled Kitab-i Mihman-name-i Buhara , which created upon demand of Sheybani Khan provides worthwhile information for its period. Manuscript copies of this source, information about its author and studies performed on this work and Turkish poems of Sheybani Khan were already published in the first volume of MTAD. Second part of this serial is allocated to introduction of the chapters of the Kitab-i Mihman-name-i Buhara.

KEY WORDS

Sheybani Khan, Ruzbihân-i Huncî, Ahmed-i Yesevî, Ebu'l-Hayr Han, Sagnak, Kazakh, Uzbek, Kimiz


(Received September 17 2005)
(Accepted January 16 2006)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Gülşen Seyhan Alışık, Assoc.Prof.Dr., Marmara University, Faculty of Science & Letters, Department of Turkish Language and Literature, Kadiköy 34722 Istanbul- TÜRKİYE.

E-mail: galisik@marmara.edu.tr  Pencereyi Kapat

  Close Window