Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:132-144
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #11

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:132-144
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #11

 

Türkistan'dan Satış Senedi Örnekleri: Mülkiyet, İdeoloji ve Dil

ÜÇLER BULDUK
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafaya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Makale olarak sunulan satış senetleri, Hokand Hanlığı zamanında 1861-1924 yılları arasında düzenlenmiş altı ayrı belgeden oluşmaktadır. Bu belgeler Kırgızistan'ın Batken bölgesinde oturan bir Kırgız ailenin elinde bulunmaktadır. Ancak satışa konu olan mülkler, günümüzde Fergana vadisinin Özbekistan sınırları içerisinde kalmıştır. Satış senetleri Hokand Hanlığının üç farklı döneminde kaleme alınmıştır; bağımsızlık dönemi, Çarlık Rusyası ve Sovyet dönemleri. Bu nedenle belgelerde üç ayrı dönemin izleri görülür. Bu açıdan değerlendirildiğinde mülkiyet, ideoloji ve dil arasında bir ilişki bulunduğu aşikârdır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

satış senedi, mülkiyet, ideoloji, dil, Fergana vadisi, Hokand Hanlığı, Türkistan Türkçesi

(Alındığı tarih 20 Haziran 2005)
(Kabul edildiği tarih 10 Aralık 2005)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Üçler Bulduk, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Sıhhiye 06100 Ankara - TÜRKİYE

E-posta: o_ucler@yahoo.com

 

Examples of the Sale-Contracts from Turkistan: Property, Ideology and Language

ÜÇLER BULDUK
Ankara University, Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

This article aims to explore the six sale-contracts written in the Kokand Khanate between 1861-1924. These documents have been owned by a Kyrgyz family has been living in Batken region of the country. However, properties in sale are now in the Fergana Valley in the borders of Uzbekistan. Those documents have been prepared in three different periods of Kokand Khanate as the periods of independence, Russian Czardom and the Soviet. Respectively, influences of these periods can be derived from the documents. Thus, it is obvious that property, ideology and language have on inner relation.

KEY WORDS

sale-contracts, property, ideology, language, The Fergana Valley, Kokand Khanate, Turkistan Turkish


(Received June 20 2005)
(Accepted December 10 2005)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Üçler Bulduk, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of History, Sihhiye 06100 Ankara - TÜRKİYE.

E-mail: o_ucler@yahoo.com  Pencereyi Kapat

  Close Window