Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:155-158
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #13

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:155-158
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #13

 

Mustafa Kemal Atatürk , Nutuk (Farsça), Çev.: M. Rıza Heyet , Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2004, XX+550 s., ISBN:975-16-1753-3.

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Atatürk'ün kitabı Nutuk, 77 yıl sonra ilk kez Farsça'ya çevrildi ve Atatürk Araştırma Merkezi tarafından 2004 yılında yayımlandı.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Atatürk, Nutuk, Kurtuluş Savaşı, Farsça

(Alındığı tarih 15 Şubat 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi , Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: selcansaglik@yahoo.com

 

 

Mustafa Kemal Atatürk , Nutuk (in Persian), Trans.: M. Rıza Heyet , Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2004, XX+550 p., ISBN:975-16-1753-3.

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara University , Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

The book of Ataturk, Nutuk, has been translated into Persian language for the first time after 77 years later and it was published by the Ataturk Researches Center in 2004.

KEY WORDS

Ataturk, Nutuk, Independence War, Persian Language

(Received February 15 2006)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: G. Selcan Sağlık, Research Assistant, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature . 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: selcansaglik@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window