Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:159-162
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #14

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:159-162
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #14

 

Cevat Heyet : İki Dilin Karşılaştırması (Mukayesetü'l-Lügateyn). Çeviren: Mürsel Öztürk , Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2003, XXV+102s., ISBN:975-16-1644-1.

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Mukayesetü'l-Lügateyn adlı eserinde Cevat Heyet, Azerbaycan Türkçesini Fars dili ile karşılaştırmış ve Türk dilinin kendine haz özelliklerini göstermiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

İran, Ali Şir Nevâi, Azerbaycan Türkçesi, Fars dili, karşılaştırmalı metod.

(Alındığı tarih 15 Şubat 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi , Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: selcansaglik@yahoo.com

 

 

Cevat Heyet : İki Dilin Karşılaştırması (Mukayesetü'l-Lügateyn). Trans.: Mürsel Öztürk , Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2003, XXV+102p., ISBN:975-16-1644-1.

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara University , Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

In his work, Mukayesetü'l-Lügateyn , Cevat Heyet compares to Azerbaijan Turkish with Persian language and tries to show the characteristic peculiarities of Turkish language.

KEY WORDS

Iran, Ali Şir Nevai, Azerbaijan Turkish, Persian language, comperative method

(Received February 15 2006)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: G. Selcan Sağlık, Research Assistant, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature . 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: selcansaglik@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window