Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:163-166
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #15

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:163-166
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #15

 

Yaşar Kalafat : İran Türklüğü-Jeokültürel Boyut , İstanbul: Yeditepe Yayınları, Şubat 2005, 224+8 s. ISBN: 975 6480 25 4.

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

İran Türklüğü, Jeo-Kültürel Boyut adlı çalışmasında Yaşar Kalafat, İran Türklerinin halk kültürleri ve halk inançları hakkında bilgiler vermektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

İran Türkleri, Kaşkay, Hazara, Avşar, Karapapah Türkleri, jeo-kültürel boyut, halk inançları

(Alındığı tarih 15 Şubat 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi , Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: selcansaglik@yahoo.com

 

 

Yaşar Kalafat : İran Türklüğü-Jeokültürel Boyut , Istanbul: Yeditepe Yayınları, February 2005, 224+8 p. ISBN: 975 6480 25 4.

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara University , Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

In his work, Turks of Iran Geo-Cultural Dimension , Yaşar Kalafat gives informations about folk cultures and folk believes of Turks who live in Iran.

KEY WORDS

Turks of Iran, Kashkai, Khazara, Avshar, Karapapah Turks, geo-cultural dimension, folk believes

(Received February 15 2006)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: G. Selcan Sağlık, Research Assistant, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature . 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: selcansaglik@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window