Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/1:174-178
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #18

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/1:174-178
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #18

 

Abdurishid YAKUP: The Turfan Dialect of Uyghur. Turkologica 63, Harrassowitz Verlag . Wiesbaden 2005. XV+488 ss. Dört s/b harita. ISBN 3-447-05233-3.

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Eser Doğu Türkistan Turfan ağzının ses ve biçim bilgisi ile söz varlığı incelemesidir. Kitap üç inceleme kısmı ile zengin bir metinler külliyatını ve bölgesel sözlüğü kapsamaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Turfan ağzı, Uygur diyalekt alanı, Turfan, Doğu Türkistan, Türk dili, diyalektoloji

(Alındığı tarih 25 Şubat 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: F.Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi , Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta:barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 

 

Abdurishid YAKUP: The Turfan Dialect of Uyghur. Turkologica 63, Harrassowitz Verlag . Wiesbaden 2005. XV+488 pp. Four b/w maps. ISBN 3-447-05233-3.

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER
Ankara University , Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

This work presents a synchronic description of the phonology, morphology and lexicon of the Turfan regional dialect in Uyghur dialect area. The book includes three descriptive chapters, a rather large corpus of texts and a vocabulary.

KEY WORDS

Uygur dialect of Turfan, Uygur dialect area, Turfan, Doğu Türkistan, Turkish language, dialectology

(Received February 25 2006)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence:F.Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. , Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature . 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window