Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/2:29-37
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. # 23

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/2:29-37
Copyright © 2006 Ankara University
Art. # 23

 

Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi:Voyage au Caucase et en Chine

ERDOĞAN UYGUR
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Polonyalı edebiyat adamı ve seyyah Jean Potocki'nin XVIII. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleştirdiği Kafkasya seyahatiyle ilgili eseri 1802'de yayımlandıktan sonra uzun yıllar boyunca gözden kaçmış, âdeta keşfedilmeyi beklemiştir.

1980'de tekrar yayımlanan eserde Potocki'nin Moskova'dan yola çıkarak İdil (Volga) üzerinden Astarhan'a; oradan da Kafkasya'ya uzanan ve on bir ay süren seyahati boyunca gözlemlediği toplumların etnografik özellikleri, dilleri, inançları gelenek ve görenekleri yer alır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Jean Potocki, Voyage au Caucase et en Chine, Kafkasya, Seyahatname, Etnoloji, Sosyoloji, Dil bilimi

(Alındığı tarih 15 Kasım 2005)
(Kabul edildiği tarih 10 Şubat 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Haziran 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Erdoğan Uygur, Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 06100 Sıhhiye- Ankara

E-posta: uygur@humanity.ankara.edu.tr

 

Jean Potocki and his Caucasian Travel Book: Voyage au Caucase et en Chine

ERDOĞAN UYGUR
Ankara University, Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

A Polish literary figure and voyager, Jean Potocki wrote a book on the expedition he had made at the end of the 18 th century which had long been out of sight after being published, waiting to be discovered so to say.

Having been republished in 1980, this book contains the ethnographic characteristics, native languages, religious beliefs, social conventions and habitual practices of the communities he had observed during his journey starting from Moscow, over the River Idil (Volga) towards Astarhan and ending in Caucasia.

KEY WORDS

Jean Potocki, Caucasia, Travel book, Ethnology, Sociology, Linguistics


(Received November 15 2005)
(Accepted February 10 2006)
(Published Online June 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Erdoğan Uygur, Dr., Ankara University, Faculty of Letters, 06100. Sihhiye - Ankara. TÜRKİYE.

E-mail: uygur@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window