Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/2:51-60
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. # 25

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/2:51-60
Copyright © 2006 Ankara University
Art. # 25

 

Türkiye Türkçesi Bilgisayar Metaforları

MAĞFİRET KEMAL YUNUSOĞLU
İstanbul

ÖZET

Bilgisayar dünyaya geldiğinden beri bilim adamları bilgisayarla ilgili her konuda metaforlardan geniş istifade etmiştir. Çağımızda, pek çok dilde kullanılmakta olan bilgisayar terimlerine bakacak olursak bunların metaforlu yapılardan oluştuğunu ve bu yapıların bilgisayar dilinde pek çok metaforu meydana getirdiğini görebiliyoruz.

Bu çalışma Türkiye Türkçesindeki bilgisayar metaforları hakkında bildiklerimizi ve bulduklarımızı sizlerle paylaşmayı amaçlamaktadır.

.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

metafor, bilgisayar metaforu, semantik

(Alındığı tarih 10 Şubat 2006)
(Kabul edildiği tarih 30 Nisan 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Haziran 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Mağfiret Kemal Yunusoğlu, Dr.

E-posta: mkemal@yahoo.com

 

Turkey Turkish Computer Metaphors

MAĞFİRET KEMAL YUNUSOĞLU
İstanbul

ABSTRACT

Computers, since they are invented, have extensively benefitted metaphors and metaphorical expressions via scientists and engineers. In today's world, computer related terminology on various languages consists of metaphorical structure, and even these metaphors also sum up to form additional metaphoric expressions in the computer terminology.

This article intends to share the knowns and the newly founds on the metaphoric structure of computer terminology in Turkey Turkish.

KEY WORDS

metaphor, computer metaphors, semantics


(Received February 10 2006)
(Accepted April 20 2006)
(Published Online June 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence:Magfiret Kemal Yunusoglu, Dr.

E-mail: mkemal@yahoo.com  Pencereyi Kapat

  Close Window