Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/2:71-85
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #27

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/2:71-85
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #27

 

Türkmen Düğün Geleneği

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Doğum, evlilik ve ölüm insan hayatındaki en önemli geçiş törenleri olarak değerlendirilir Bu geçiş törenlerinden biri olan evlilik ve evlilik töreni olarak düğün ise öncesinde önemli hazırlıklar gerektiren bir süreçtir. Gelenekler açısından zengin Türkmen kültüründe de en önemli törenlerden, kutlamalardan biridir düğün. Türkmen Türkleri aile ilişkilerine, çocuklarının evlenmelerine ve bu evlilik sürecinde yer alan pek çok geleneğe ve inanca büyük önem verirler. Bu çalışmada Türkmenistan'da geçmişten günümüze kadar süregelen düğün gelenekleri a) düğünden önceki gelenekler; b) düğün gelenekleri ; c) düğünden sonraki gelenekler olmak üzere üç alt başlık altında incelenmeye çalışılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Düğün, Türkmen Düğün Gelenekleri, Türkmen Düğün Terminolojisi

(Alındığı tarih 10 Ocak 2006)
(Kabul edildiği tarih 20 Nisan 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Haziran 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi , Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: selcansaglik@yahoo.com

 

Turkmen Wedding Tradition

G. SELCAN SAĞLIK
Ankara University, Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

Birth, marriage and death are regarded as the most important transitional ceremonies in human life. In these transitional ceremonies, marriage and as a marriage ceremony wedding is a process that requires important preparations. In the rich Turkmen culture, wedding is one of the most important ceremonies and celebrations. Turkmen Turks attach great importance to the family relations, marriage of their children and lots of rites and beliefs that take part in this marriage process. In this work, Turkmen wedding traditions from the past to the present have been tried to examine under the three sub-title: a) before the wedding ceremony rites; b) wedding ceremony rites; c) after the wedding ceremony rites.

KEY WORDS

Wedding, Turkmen Wedding Traditions, Turkmen Wedding Terminology


(Received January 10 2006)
(Accepted April 20 2006)
(Published Online June 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: G. Selcan Sağlık, Research Assistant, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature . 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: selcansaglik@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window