Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/2:167-168
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #31

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/2:167-168
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #31

 

1926-cı İl I Bakı Türkoloji Qurultayı (Stenogram materialları, biblioqrafiya ve foto-senedleri). Hazırlayanlar: Kamil Veli NERİMANOĞLU ve Eliheyder AĞAKİŞİYEV. Çinar Çap Neşriyyatı: Bakı 2006, 571 ss.

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Eser, 26 Şubat - 5 Mart 1926 tarihlerinde Baku'de toplanan Uluslar Arası Türkoloji Kurultayının tutanaklarının Azerbaycan Türkçesinde tercümesidir. Eserde bu önemli Kurultayla ilgili geniş bibliyografya ve Kurultay resimleri de vardır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

1926 Baku Türkoloji Kurultayı, tutanaklar, Türkoloji, SSCB, kurultaylar

(Alındığı tarih 10 Haziran 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Haziran 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: F.Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi , Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta:barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 

 

The First Baku Turkology Congress in 1926 (Stenographic materials, bibliographia and photographs). Edited by and Translated from Russian: Kamil Veli NERİMANOGLU and Eliheyder AGAKISHIYEV. Çinar Çap: Baku 2006, 571 pp.

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER
Ankara University , Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

The book is the records in Azerbaijan Turkish of the First Turkology Congress hosted February 25 - March 5 1926, in Baku. It was translated by Prof. Nerimanoglu and Agakishiyev from Russian transcribed stenographic materials of the Congress. There are also a bibliographia, photographs from the Congress and documents in the book.

KEY WORDS

The First Turkology Congress, stenographic reports, Turkology, 1926 - Baku, USSR, congresses

(Received June 10 2006)
(Published Online June 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence:F.Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. , Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature . 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window