Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/3:78-99
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #44

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/3:78-99
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #44

 

Kırgız Türkçesinde Evet/Hayır Soruları

AYSEL BAYTOK
Ankara Üniversitesi, Ankara

ÖZET

Soru kategorisi pek çok dilde genel olarak “evet/hayır soruları” ve “soru zamirleriyle yapılan sorular” olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sınıflandırma, genel olarak Türk dili ve onun Kuzey-Batı (Kıpçak) grubuna dâhil edilen lehçelerinden biri olan Kırgız Türkçesi için de geçerlidir. Evet/hayır soruları kısaca cevabı “evet” ya da “hayır” olan, yani olumlu ve olumsuz cevapları ortaya çıkaran sorulardır. Kırgız Türkçesinde evet/hayır soruları değişik varyantları ile birlikte asıl soru edatı ile go, ee, ıya gibi diğer soru parçacıkları ile yapılır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Soru, soru cümleleri, evet/hayır soruları, Kırgız Türkçesi

(Alındığı tarih 15 Ocak 2006)
(Kabul edildiği tarih 5 Mayıs 2006)
(E-Yayın tarihi 29 Eylül 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Aysel Baytok, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Doktora öğrencisi.

E-posta: ayselbaytok@yahoo.com

 

Yes/No questions in Kirghiz Turkish

AYSEL BAYTOK
Ankara University, Ankara

ABSTRACT

In many languages, the category of interrogation generally has been distinguished as yes/no questions and questions formed with interrogative pronouns. This classification also is suitable for the Turkish language and its dialect, Kirghiz Turkish, a member of Northwest Kipchak group. Yes/no questions are briefly answered as ‘Yes' or ‘No', in other words they are questions that lead to positive and negative answers. In Kirghiz Turkish, yes/no questions are formed with the main interrogative particle and the other interrogative particles such as go, ee, ıya.

KEY WORDS

Interrogation, question sentences, yes/no questions, Kirghiz Turkish


(Received January 15 2006)
(Accepted May 20 2006)
(Published Online September 29 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Aysel Baytok, Doctorate student, Ankara Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Department of Modern Turkish Dialects and Literature.

E-mail: ayselbaytok@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window