Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/3:100-107
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #45

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/3:100-107
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #45

 

Ali Şir Nevâyî'nin Eserlerinde Yakın Dostu Hüseyin Baykara

TALİP YILDIRIM
Niğde Üniversitesi, Niğde

ÖZET

Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâyî her şeyden önce küçük yaştan itibaren hayatları birlikte geçen çok yakın iki dosttur. Nevâyî, Sultan Hüseyin'in hizmetinde çeşitli görevlerde bulunmasına rağmen, Baykara'nın en güvendiği ve yanından ayırmak istemediği dostu, arkadaşı idi. Özellikle bu yakın dostluk nedeniyle Ali Şir Nevâyî'nin eserlerinin tamamında Hüseyin Baykara'yı görmek mümkündür. Çoğu zaman bu övmelerle olsa bile bu övme bir şeyler elde etmek için değil, samimi duygularını ifade etmek içindir.

.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Ali Şir Nevâyî, Hüseyin Baykara, Doğu Türkçesi, Doğu Türk Edebiyatı, övme

(Alındığı tarih 5 Nisan 2006)
(Kabul edildiği tarih 15 Temmuz 2006)
(E-Yayın tarihi 29 Eylül 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Talip Yıldırım, Yrd.Doç.Dr., Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, 5110 Niğde - TÜRKİYE

Tel.: 0388 211 28 36

E-posta: tyildirim@nigde.edu.tr , yildirimtalip@hotmail.com

 

His close friend Huseyn Baykara in Ali Shir Nevâyî's Works

TALİP YILDIRIM
Niğde University, Niğde

ABSTRACT

Huseyn Baykara and Ali Shir Nevâyî first of all, are two very close friends whose childhoods were spent together from the early age. Although Nevâyî worked on various assignments in the service of Sultan Huseyn, He was Baykara's most trustful friend and a fellow who he didn't want to be departed. Especially because of this close friendship, it is possible to see Huseyn Baykara in all Works of Ali Shir Nevâyî. Even though this ensues with praises, the praise is not for a benefit of anything but for expressing his intimate feelings.

KEY WORDS

Ali Shir Nevâyî, Huseyn Baykara, Eastern Turkish, Eastern Turkish Literature, Praise


(Received April 5 2006)
(Accepted July 15 2006)
(Published Online September 29 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Talip Yıldırım, Assoc.Prof.Dr., Nigde University, Faculty of Education, Department of Turkish Education, 5110 Nigde - TÜRKİYE.

Tel.: 0388 211 28 36

E-mail: tyildirim@nigde.edu.tr , yildirimtalip@hotmail.com

  Pencereyi Kapat

  Close Window