Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/3:108-124
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. # 46

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/3:108-124
Copyright © 2006 Ankara University
Art. # 46

 

Çöyr Yazıtı

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER, Ankara Üniversitesi, Ankara

ÖZET

Moğolistan, Çöyr yazıtı Türk Runik alfabesi ile yazılmış Türkçe yazıtlardan biridir. Yazıt muhtemelen Kök Türk kağanı İlteriş'in kağanlığının ilk yıllarına aittir. Bir taşbaba üzerine yazılı yazıt, hem bulunduğu yer hem de içeriği ve söz varlığı ile Türk dili ve tarihi araştırmaları için önemlidir. Yazıt üzerine araştırmaların uzun bir tarihi varsa da, problematikleri araştırmacıları yeni okuma ve yorumlama denemelerine teşvik etmektedir.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Eski Türk yazıtları, Çöyr yazıtı, Kök Türkler, Türk Runik alfabesi


(Alındığı tarih 5 Haziran 2006)
(Kabul edildiği tarih 15 Ağustos 2006)
(E-Yayın tarihi 29 Eylül 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 

Choir Inscription

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER, Ankara University, Ankara

ABSTRACT

The Choir inscription found in Dorngovi aimag of Mongolia before 1928 is one of the Old Turkish inscriptions written in Turkish Runic alphabet. It can be dated to the first years of the sovereignty of Ilterish, Kök Türk Kagan. The inscription is important from the point of view of both its content and vocabulary and the place found. Although there is a long history of the researches on the inscription, its problems encourage the researchers to new readings and interpretations.

KEY WORDS

The Old Turkish inscriptions, Choir inscription, Kök Türks, Turkish Runic alphabet


(Received June 5 2006)
(Accepted August 15 2006)
(Published Online September 29 2006)

Correspondence:

Address for correspondence: F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail:  barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window