Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/3:125-130
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #47

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/3:125-130
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #47

 

Balázs SUDÁR: A Palatics-kódex török versgyujteményei: török költészet és zene a XVI . századi hódoltságban . Humanizmus és Reformáció: 29, Budapest: Balassi Kiadó, 2005, 336s. ISBN: 963-506-639-2.

NACİYE GÜNGÖRMÜŞ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Palatics-kódex, Macaristan'daki XVI. yüzyıl Osmanlı kültür hayatını belgeleyen, aynı zamanda Hristiyan ve İslâm kültürleri arasındaki ilişkiyi de gösteren önemli bir eserdir. Eserdeki Türk halk ve divan edebiyatının seçkin örnekleri dikkate alındığında bu eserin 1588,89 yıllarında yazılmış olduğu tahmin edilmektedir. Macarca, Almanca, Hırvatça, Latince ilahiler, şiir çevirilerinin yanısıra Arapça hadisler, Farsça ev Türkçe şiirler, Türk müziğinin seçkin makamları ve güftelerinin bulunduğu Palatics-kódex Osmanlı kültürünün fethedilen topraklarda da gelişmeye devam ettiğini gösteren önemli bir belgedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Palatics-kódex, Türk şiiri, Macar edebiyatı, Antal Gévay, Budin Kalesi

(Alındığı tarih 10 Eylül 2006)
(E-Yayın tarihi 29 Eylül 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Naciye Güngörmüş, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Hungaroloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-posta: ngungormus@hotmail.com

 

Balázs SUDÁR: A Palatics-kódex török versgyujteményei: török költészet és zene a XVI . századi hódoltságban . Humanizmus és Reformáció: 29, Budapest: Balassi Kiadó, 2005, 336s. ISBN: 963-506-639-2.

NACİYE GÜNGÖRMÜŞ
Ankara University , Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

Palatics-kódex is an important work, which documents XVI. Century Ottoman culture life and at the same time shows the relation between Christian and Islam culture.

This work is estimated to be written between 1588-1589 years when Turkish folk and divan literature's outstanding versions in the work taken into consideration. Palatics-kódex which contains Hungarian, Croatian, Latin and German psalms, poems translations as well Arabic commentaries, Persian and Turkish poems and outstanding melodies of Classic Turkish music and words is an important document which shows that Ottoman Culture continued at the lands occupied.

KEY WORDS

Palatics-kódex, Turkish poems, Hungarian Literature, Antal Gévay, Buda Castle

(Received September 10 2006)
(Published Online September 29 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Naciye Güngörmüş. Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Sub-Department of Hungarology. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE.

E-mail: ngungormus@hotmail.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window