Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/4:36-65
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. # 55

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/4:36-65
Copyright © 2006 Ankara University
Art. # 55

 

Karaçay-Balkar'da Orta Mongolca Alıntı Fiiller

ÉVA CSÁKİ
Peter Pazmany Katolik Üniversitesi (Budapeşte)

ÖZET

Orta Mongolca Cengiz Han'ın başkentine uzak yakın çeşitli ulusların ana dilini etkileyerek Mongol imparatorluğunun her yerinde önemli bir rol oynadı. İmparatorluğun kuzey-batı kısımlarındaki İdil Kıpçaklarının dillerini de dikkat çekici bir şekilde etkiledi. Orta Mongolcanın etkisi, onüçüncü yüzyılın ortalarında Kafkasların kuzey eteklerinde yaşayan halkların dillerine de ulaştı. Karaçay-Balkarların dili Orta Mongolca alıntı sözler bakımından ayrıntılı olarak henüz araştırılmamıştır. Yeni Karaçay sözlüklerinin neşri artık böyle bir araştırmayı mümkün kılmaktadır.

Bu makalede, Karaçay-Balkarların dillerinin tarihinde Orta Mongolcanın önemine ve aynı zamanda başka hiçbir yerde olmayıp da Karaçay-Balkarların dillerinde korunmuş Orta Mongolca unsurlar bakımından da Karaçay-Balkarcanın önemine dikkat çekilecektir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Orta Mongolca, Karaçay-Balkar, alıntı sözcükler, alıntılamalar, Türk-Mongol dil temasları

(Alındığı tarih 5 Eylül 2006)
(Kabul edildiği tarih 30 Ekim 2006)
(E-Yayın tarihi 30 December 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Éva Csáki, Dr., Pázmány Péter Katolik Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Macar Dil Bilimi Bölümü, 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1., MACARİSTAN

 

Middle Mongolian loan verbs as they appear in Karachay-Balkar

ÉVA CSÁKİ
Peter Pazmany Catholic University (Budapest)

ABSTRACT

Middle Mongolian played an important role in every part of the huge Mongol Empire influencing the mother tongue of various nations alike whether near or far from the capital of Genghis Khan. Even the Volga Kipchak languages – spoken at the north-westernmost edge of the Empire were considerably influenced. The languages of the people living on the northern slopes of the Caucasus were reached by the impact of the Middle-Mongolian around the mid thirteenth century. Karachay-Balkar has not been widely investigated from the point of view of Middle Mongolian loanwords. The publication of Karachay dictionaries made this study possible.

In this article, I want to underline the importance of Middle Mongolian in the history of the Karachay-Balkar language and also to undercore the importance of the Karachay-Balkar in preserving Middle Mongolian elements not found elsewhere.

KEY WORDS

Middle Mongolian, Karaçay-Balkar, loanwords, borrowings, Turkish-Mongolian language contacts


(Received September 5 2006)
(Accepted October 30 2006)
(Published Online December 30 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Éva Csáki, Dr., Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanity, Department of Hungarian Linguistics, 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1., HUNGARY.  Pencereyi Kapat

  Close Window