Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/4:91-110
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #58

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/4:91-110
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #58

 

Bilinmeyen Türkçe Bir Dehnâme

ABDÜLBAKİ ÇETİN
Atatürk Üniversitesi, Erzurum

ÖZET

Dehnâmeler “on mektup”tan oluşan mesnevilerdir. Fethi'nin Dehnâmesi de bu tarzda yazılmış bir mesnevidir. Türk edebiyatında bu türde yazılmış diğer eserler Harezmî'nin Muhabbetnamesi, Hocendî'nin Letafetnâmesi, Yusuf Emirî'nin Dehnâmesi, Seydi Ahmed'in Taaşuknamesi ile Hataî'nin Dehnamesidir. Fethi'nin Dehnamesi Millî Kütüphane'de Yz. A 8307/1 numarada kayıtlıdır.

Fethi'nin Dehnamesine Azerbaycan Türkçesi özellikleri hâkimdir. Eserde -az da olsa- Çağatay Türkçesi özellikleri de görülür.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Fethî, Dehnâme, Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Türk Edebiyatı, Mesnevi

(Alındığı tarih 10 Mayıs 2006)
(Kabul edildiği tarih 15 Ağustos 2006)
(E-Yayın tarihi 30 Aralık 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Abdülbaki Çetin, Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 25240 Erzurum-TÜRKİYE.

E-posta : abakicetin@gmail.com

 

 

An Unknown Turkish Dahnama

ABDÜLBAKİ ÇETİN
Atatürk University, Erzurum

ABSTRACT

Dahnamas are masnavis composed of “ten love letters.” Dahnama of Fethi is a masnavi written in this style. Another literary works written in this style in Turkish literature are Muhabbat-nama of Harezmi, Latafat-nama of Hocendi, Dahnama of Amiri, Taaşşuknama of Saydi Ahmad and Dahnama of Hatai. Fethi's Dahnama is in National Library of Turkey, call number Yz. A. 8307/1.

Fethi's Dahnama has Chagatai Turkish features besides Azerbaijan Turkish features

KEY WORDS

Fethi , Dahnama, Azerbaijan Turkish, Azerbaijan Turkish literature, Masnawi


(Received May 10 2006)
(Accepted August 15 2006)
(Published Online December 30 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Abdülbaki Çetin, Assoc.Prof.Dr., Atatürk University, Faculty of Science&Letters, Department of Turkish Language and Literature, 25240 Erzurum - TURKİYE.

E-mail:abakicetin@gmail.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window