Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/4:111-129
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. # 59

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/4:111-129
Copyright © 2006 Ankara University
Art. # 59

 

Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları VI: Doğu Türk Yazı Dili Alanına Ait Bir Tıp Metni

ÖNAL KAYA
Ankara Üniversitesi, Ankara

ÖZET

Çağatay Türkçesinin son dönemine ait olan Risale-i Tıb adlı eser, A 275 (643 ç) numaralı, A. M. Muginov Kataloğu'nda 131. sayfada 227 sıra numarada kayıtlı bir el yazmasının 4b-91a varakları arasında yer alır. XIX. yüzyılda istinsah edilmiştir. Türk tıp tarihi ve Türk dili tarihi açısından önemlidir. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Çağatay Türkçesi, Çağdaş Uygur Türkçesi, Risale-i Tıb, Tıbb-ı Yusufi, Türk tıp tarihi 

(Alındığı tarih 5 Temmuz 2006)
(Kabul edildiği tarih 17 Ağustos 2006)
(E-Yayın tarihi 30 Aralık 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Önal Kaya, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06530 Sıhhiye Ankara. TÜRKİYE

E-posta: okaya@humanity.ankara.edu.tr

 

Studies on Eastern Turkish Literary Language and Literature VI: An Eastern Turkish Medicine Text

ÖNAL KAYA
Ankara University, Ankara

ABSTRACT

Risale-i Tıb which belongs to the last period of Chagtai written language is located in A 275 (643 ç) numbering A. M. Muginov Catalog in a hand writing leaves between 4b-91a registering in page 131, number  227. It has been copied in nineteenth century. It is important for Turkish medical history and history of Turkish language. 

KEY WORDS

Chagatai Turkish, Modern Uighur Turkish, Risale-i Tıb, Tıbb-ı Yusufi, Turkish medical history


(Received July 5 2006)
(Accepted August 17 2006)
(Published Online December 30 2006)

Correspondence:
Address for correspondence: Önal Kaya, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature, 06530 Sıhhiye - Ankara.TURKİYE.

E-mail: okaya@humanity.ankara.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window