Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/4:130-141
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #60

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/4:130-141
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #60

 

Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi

İBRAHİM ARIKAN
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

ÖZET

XI. yy.dan itibaren Ermenilerin Karadeniz'in kuzey bozkırlarına göç etmeye başlamalarıyla, Deşt-i Kıpçak adı verilen bu topraklarda Kıpçak Türkleriyle bir arada yaşamaya başlamışlardır. Kırım'dan başlayarak Ukrayna, Romanya ve Polonya'yı da içine alan bu topraklarda birlikte yaşayan Ermeniler ve Kıpçaklar Kıpçak Türkçesi ile yazılı bir miras bırakmışlardır. Genelde dinî ve hukukî metinlere dayanan bu dil yadigârları XX. yy'ın ikinci yarısından itibaren batılı bilim adamları tarafından incelenmeye başlamıştır. Ermeni Kıpçakçası adı altında incelenen metinlerin yoğun Kıpçak nüfus arasında zamanla Kıpçaklaşan Ermeniler tarafından oluşturulduğu düşünülmüştür. Fakat bu dil yadigârları Ermenilere özgü Hristiyanlık mezhebi Gregoryen mezhebini kabul eden Kıpçaklar tarafından da oluşturulmuş olabilir. Yapılan son çalışmalarla bu görüş de yaygınlaşmaktadır.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kıpçaklar, Ermeniler, Deşt-i Kıpçak, Kıpçak Türkçesi, Ermeni harfli Kıpçak Türkçesi metinleri


(Alındığı tarih 5 Eylül 2006)
(Kabul edildiği tarih 10 Ekim 2006)
(E-Yayın tarihi 30 Eylül 2006)

Yazışma:
Yazışma Adresi: İbrahim Arıkan, Araş.Gör., Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gaziantep, TÜRKİYE.

E-posta: arikan@gantep.edu.tr

 

Qypchaq Turkish with Armenian letters

İBRAHİM ARIKAN
Gaziantep University, Gaziantep

ABSTRACT

Armenians migrated the northern steppe of Black Sea from XI A.D., began to live together with Qypchaqs at Desht-i Qypchaq area. Armenians and Qypchaq Turks that lived together at this area from Qırım to Ukraine, Romania and Poland, had left a written heritage in Qypchaq Turkish. This linguistic heritage based on religious and judicial texts, has been begun to study by western scholars from second half of twentieth century. It has been thought that the texts named as Armeno-Qypchaq has been composed by Qypchaqizated Armenians in the intensive Qypchaq population. But new researches shows that the Qypchaqs also who was believed Gregorian sect a peculiar sect to Armenians might compose the Turkish texts with Armenian letters. This view becomes widespread.

KEY WORDS

Qypchaqs, Armenians, Qypchaq Turkish, Desht-i Qypchaq, Qypchaq Turkish texts with Armenian letters


(Received September 5 2006)
(Accepted October 10 2006)
(Published Online December 30 2006)

Correspondence:

Address for correspondence: İbrahim Arıkan, Research Asis., Gaziantep University, Faculty of Science&Letters, Department of Turkish Language and Literature. Gaziantep. TÜRKİYE.

E-mail: arikan@gantep.edu.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window