Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2006), 3/4:154-158
Telif Hakkı © 2006 Ankara Üniversitesi
Mak. #64

Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/4:154-158
Copyright © 2006 Ankara University
Art. #64

 

Prof.Dr. DİLARA GARİFOVNA TUMAŞİVA (19 Temmuz 1926 -19 Haziran 2006)

FEHİME M. HİSAMOVA
Kazan Devlet Üniversitesi, Kazan

VEFEYAT

Büyük Türkolog Dilara G. Tumaşiva'yı 19 Haziran 2006 tarihinde kaybettik.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

D.G. Tumaşiva, vefeyat, Türkologlar, Türkoloji

(Alındığı tarih 20 Eylül 2006)
(E-Yayın tarihi 30 Aralık 2006)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Fehime M. Hisamova, Prof.Dr. Kazan Devlet Üniversitesi, Tatar Filolojisi ve Tarihi Fakültesi, Tatar Dili Bölümü Başkanı.
420008, ?azan' ul. Kremlevskaya, 18. Kazan. Tataristan (RF)

 

 

 

Prof.Dr. DILARA GARIFOVNA TUMASHEVA (19 July 1926 -19 June 2006)

FEHİME M. HİSAMOVA
Kazan State University, Kazan

OBITUARY

The great türkolog D.G. Tumasheva passed away at 19th of June 2006.

KEY WORDS

D.G. Tumasheva, obituary, Türkologs, Türkology

(Received September 20 2006)
(Published Online September 30  2006)


Correspondence:
Address for correspondence: Fehime M. Hisamova, Prof.Dr. Kazan State University, Faculty of Tatar Philology and History, Department of Tatar Language.
420008, ????n' ul. Kremlevskaya, 18. Kazan. Tatarstan (RF)


  Pencereyi Kapat

  Close Window