Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/1:7-24
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 3

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/1:7-24
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 3

 

Kırgız Türklerinde Evlenme Geleneği

MEHMET YÜCE
Uludağ Üniversitesi

BİBİGÜL DOSBAYEVA
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi

 

ÖZET

Örf ve âdetler, toplum tarafından kabul gören değer yargıları kuşaklar arası iletişimi sağlayan değerler bütünüdür.  Bu değerler kolay oluşmadığı gibi, fertler arasında bu gibi değerleri oluşturamayan toplumlar da millet olamazlar. Örf ve âdetler, yıllarca toplum tarafından yaşanarak kökleştikleri için onlara büyük ölçüde itibar edilir. Geleneklerini itina ile muhafaza etmeyi başarabilen Kırgız Türkleri bu değerleri düğünlerinde en canlı bir şekilde yaşatırlar. Bilhassa kırsal kesimde yaşayan Kırgız Türklerinde düğünler tam bir şölene dönüşmektedir. Bu çalışmada gerek geleneksel gerekse çağdaş Kırgız düğün gelenekleri ele alınmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kırgızlar, Gelenekler, Kırgızlarda Düğün Gelenekleri, Düğün

(Alındığı tarih 2 Şubat 2007)
(Kabul edildiği tarih 15 Mart 2007)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2007)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Mehmet Yüce
Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Görükle kampusü, 1600 Bursa
Tel: +905325539084
e-posta: mpyuce @yahoo.com

Bibigül Dosbayeva, Öğretim Görevlisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi, Ceni Cok 30, Sputnik, Celalabat / Kırgızistan

Tel: 00996372250810

 

Kyrgyz Turks' Marriage Tradition

MEHMET YÜCE
Uludag University

BİBİGÜL DOSBAYEVA
University of Economy

ABSTRACT

Custom and usage are values which are being accepted from society that they are carried to the value judgment from generation to generation and prove communication between generations. These values can’t come into existence easily. If any community hasn’t these values, it can not be a nation. Custom and usage generally have a great respect for people who are living in a country because they have been thinking appropriate by communities for years. Kyrgyz Turks who are achieving to preserve their traditions are keeping this value alive in marriage ceremony. Especially wedding feast is very imposing at Kyrgyz Turks who living in rural zone. In this article we clarify both traditional and contemporary Kyrgyz’s wedding ceremonies.

KEY WORDS

Kyrgyz Nation, Kyrgyz’s wedding feast traditions, wedding feast.


(Received February 2  2007)
(Accepted March 15 2007)
(Published Online March 27 2007)

Correspondence:
Address for correspondence:
Mehmet Yüce
Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Görükle kampusü, 1600 Bursa
Tel: +905325539084
e-mail: mpyuce @yahoo.com

Bibigül Dosbayeva, Öğretim Görevlisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi, Ceni Cok 30, Sputnik, Celalabat / Kırgızistan

Tel: 00996372250810  Pencereyi Kapat

  Close Window