Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/1:46-56
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 5

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/1:46-56
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 5

 

'Ali Şir Nevayi’nin Divanları

ÖNAL KAYA
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F (Ankara)

ÖZET

Ali Şir Nevâyî, Türk dünyasının en büyük şairlerinden biridir. Doğu Türk yazı dilinin ve edebiyatının gelişmesi ve edebî dil olmasında Nevâyî’nin eserlerinin payı büyüktür. Bunlar arasında, manzum eserlerinin ve dolayısıyla Divan’larının ayrı bir yeri vardır. Gerek batı gerekse doğu Türk dünyasında 20. yüzyıla kadar pek çok şairi etkilemiştir. Bu nedenle Divan’ları önemlidir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Ali Şir Nevayi, Çağatay Türkçesi, İlk Divan, Bedayi'u’l-Bidaye, Nevadirü’n-Nihaye, Hazayinü’l-Ma'ani, Türkçe Divanları, Farsça Divan.

(Alındığı tarih 5 Nisan 2006)
(Kabul edildiği tarih 30 Haziran 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2007)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Önal Kaya, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 06530 Sıhhıye-Ankara. Türkiye.

E-posta: okaya@humanity.ankara.edu.tr

 

'Ali Şir Nevayi’s Divans

ÖNAL KAYA
Ankara U, Faculty of Letters (Ankara)

ABSTRACT

Ali Şir Nevayi is one of the great poets of Turkish world. His works are important to the development of Eastern Turkish written language and literature. Among his works, his poems, and so his Divans have special place. He has affected a lot of poets both in western and eastern Turkish world until 20th. century. This is the reason why his Divans are so important. 

KEY WORDS

Ali Şir Nevayi, Chagatai Turkish, First Divan, Bedayi'u’l-Bidaye, Nevadirü’n-Nihaye, Hazayinü’l-Ma'ani, Divans in Turkish, Persian Divan


(Received April 5 2006)
(Accepted June 30 2006)
(Published Online March 27 2007)

Correspondence:
Address for correspondence: Önal Kaya, Assoc.Prof..Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature. 06530 Sıhhıye-Ankara. Türkiye.

E-posta: okaya@humanity.ankara.edu.tr  Pencereyi Kapat

  Close Window