Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/1:57-63
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. #6

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/1:57-63
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 6

 

Ali Şir Nevayi’nin Dest-i Hattı: Türkçe Divanları Arasındaki Yeri

BİLGE ÖZKAN NALBANT
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Denizli

ÖZET

Nevâyî Dest-i Hattı ya da asıl adıyla Nevâdirü’n-Nihâye’nin ilk yazdığı üç divandan ikincisi ve kendisi tarafından tertiplenmiş ilk divandır. Bu divanın bilinen üç nüshası bulunmaktadır. Bunlardan ikisi müstensihlerce istinsah edilmiştir. Üçüncü nüsha ise eksik olup eldeki kayıtlara göre Nevâyî’nin kendi el yazısı olduğu sanılmaktadır.  Bu yüzden Nevâdirü’n-Nihâye yerine “Dest-i Hatt” olarak anılmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde “Dest-i Hatt”ın önemi ve diğer divanlar içindeki yeri üzerinde durulacaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Nevâyî,  Dest-i Hatt, Nevâdirü’n-Nihâye, Çağatay Türkçesi

(Alındığı tarih 5 Nisan 2006)
(Kabul edildiği tarih 20 Haziran 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2007)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Bilge Özkan Nalbant, Yrd.Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Kınıklı/Denizli Türkiye. 

e-mail: bilge.nalbant@gmail.com

 

Dest-i Hatt of  'Ali Şir Nevayi: Its Place in his Turkish Divans

BİLGE ÖZKAN NALBANT
Pamukkale University, Faculty of Science&Letters, Denizli

ABSTRACT

Nevâyî’s Dest-i Hatt that is called Nevâdirü’n-Nihâye is the second of his three divans and it is also his first manuscript. Divan has three copies; Two of these divans are copied by other manuscript adaptators. The third copy is left uncompleted and it is thought that it is originally written by Nevâyî. For this reason, it is often called Dest-i Hatt instead of Nevâdirü’n-Nihâye. Therefore this study aims at displaying the significance of Dest-i Hatt and its place among the other divans.

KEY WORDS

Nevayi, Dest-i Hatt (manuscript of Nevayi), Nevadirü’n-Nihaye, Chagatay Turkish


(Received April 5 2006)
(Accepted June 20 2006)
(Published Online March 27 2007)

Correspondence:
Address for correspondence: Bilge Özkan Nalbant, Assoc.Prof.Dr., Pamukkale University, Faculty of Science&Letters, Department of Turkish Language and Literature, Kınıklı/Denizli - TÜRKİYE.

e-mail: bilge.nalbant@gmail.com  Pencereyi Kapat

  Close Window