Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/1:64-86
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 7

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/1:64-86
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 7

 

XVI. Yüzyıl Anadolu Sahasında Nevâyî’nin Önemli Bir Takipçisi: Muhyî ve Nazireleri

MUSTAFA ARSLAN
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

ÖZET

Bu makalede, XVI. Yüzyıl Anadolu sahası şairlerinden Muhyî’nin nazire mecmuası niteliğinde olan Divan’ı incelenmiş ve Nevâyî’ye yazılmış 57 nazire tespit edilmiştir. Nevayî’nin tanzir edilen şiirleri ile karşılaştırılan bu nazireler gerek “nazirecilik geleneği” gerekse “Nevâyî etkisi” açısından oldukça önemlidir. Muhyî, yazdığı nazirelerin başlığında Nevayî’nin adını anmış, nazirelerinde Çağatay lehçesini kullanmamış ve Nevayî’nin Çağatayca bir gazeline de Arapça nazire yazmıştır. Bu nazireler, hem iki şiir arasındaki nazire-tanzir ilişkisinin belirlenmesinde lehçe ya da dil farkı konusuna hem de Anadolu şairleri üzerindeki Nevâyî etkisinin somut olarak görülmesine ışık tutmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Muhyî, Nevayî, Anadolu Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Nazire, Etkilenme, Karşılaştırma

(Alındığı tarih 10 Şubat 2007)
(Kabul edildiği tarih 15 Mart 2007)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2007)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Mustafa Arslan, Araş.Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 06530 Sıhhıye-Ankara. Türkiye.

E-posta: marslan691969@mynet.com

 

An  Important  Follower of Nevayi from Anatolia  in the 16th Century: Muhyi and his Nazires

MUSTAFA ARSLAN
Ankara University, Faculty of Letters, Ankara

ABSTRACT

In this article, the Divan of 16th century Anatolian poet Muhyi was studied and “57 nazire”, which were written for the Nevayi, were defined. These nazires, which were compared with the tanzir poems of Nevayi, are very significant in the terms of “the tradition of nazirecilik” and “the influence of Nevayi”. Muhyi mentioned the name of Nevayi at the beginning of his nazire poems. He did not use the Chagatai dialect, furthermore Muhyi wrote an Arabic nazire poem in return for a ‘gazel’ in Chagatai Turkish of Nevayi. These nazires shed light on the influence of Nevayi on the Anatolian poets, also to the issue of dialect or language difference for establishment of nazire –tanzir relations between two poems.

KEY WORDS

Muhyi, Nevayi, Anatolian Turkish, Chagatai Turkish, Nazire, Influence, Comparison


(Received February 10 2007)
(Accepted March 15 2007)
(Published Online March 27 2006)

Correspondence:
Address for correspondence:Mustafa Arslan, Assist., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature, 06530 Sihhiye-Ankara, Turkiye.

E-mail: marslan691969@mynet.com  Pencereyi Kapat

  Close Window