Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/1:87-101
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 8

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/1:87-101
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 8

 

'Ubeydu’llah Han’ın iki eseri: Sabr-name ve Şevk-name

TALİP YILDIRIM
Niğde Üniversitesi

AHMET BÜYÜKAKKAŞ
Niğde Üniversitesi

ÖZET

Çağatay edebiyatında mühim yeri olan Ubeydullah Han, şairleri, âlim ve sanatkârları korumakla kalmamış, kendisi de Çağatayca, Farsça, Arapça manzum ve mensur eserler meydana getirmiştir. Ubeydî veya Kul Ubeydî mahlâsıyla dinî-tasavvufî ve lâ-dinî konularda şiirler yazmıştır. Makale, sabrın her zaman önemli bir erdem olduğunu anlatan äabr-name ve hidayetin başlangıcı olduğu için âşıklara şevk ve zevkin lazım olduğundan bahseden Şevú-name hakkındadır. Üzerinde çalıştığımız her iki metnin imlâ özellikleri Doğu Türk yazı dili imlâ özelliklerinden farklı değildir. Çalışmada äabr-name ve Şevú-name’nin transkripsiyonlu metinleri verilmiş, dil özellikleri ses ve şekil bilgisi başlıkları altında  incelenmiş, metinlerin dizini oluşturulmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Ubeydullah Han, Sabr-name, Şevk-name, Doğu Türk edebiyatı, Doğu Türk yazı dili

(Alındığı tarih 20 Temmuz 2006)
(Kabul edildiği tarih 10 Aralık 2006)
(E-Yayın tarihi 27 Mart 2007)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Talip Yıldırım, Yrd.Doç.Dr., Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 5110 Niğde.
Tel: (0388) 2112836
e-posta: yildirimtalip@hotmail.com, tyildirim@nigde.edu.tr

 

Ahmet Büyükakkaş, Dr., Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5110 Niğde.
Tel: (0388) 2252137
e-posta: abuyukakkas@hotmail.com

 

Two Works of 'Ubeydu’llah Khan:Sabr-name and Şevq-name

TALİP YILDIRIM
Niğde University

AHMET BÜYÜKAKKAŞ
Nigde University

ABSTRACT

Ubeydullah Khan who has an important place in Chagatay literature did not only defend poets, scholars and artists, but also created poems and prose works in Chagatay Turkish, Persian and Arabish languages. He wrote poems on religious mysticism and out of religion matters using Ubeydi or Qul Ubeydi nicknames. The article is on two works of Ubeydullah Khan Sabr-name and Şevq-name. äabr-name explains that patience is always an important virtue, and Şevú-name mentions that desire and delight are essential for lovers, since şevq is beginning of finding the right way. The punctuation features of the two texts we are studying on are not different from the other texts of the East Turkish literary language. In this study the transcriptional texts and indexes of äabr-name and Şevq-name has been presented and the phonetic and morphological features of the texts has been determined. .

KEY WORDS

Ubeydullah Khan, Sabr-name, Şevk-name, Şevq-name, Eastern Turkish literature, Eastern Turkish literary language


(Received July 20 2006)
(Accepted December 10 2006)
(Published Online March 27 2007)

Correspondence:
Address for correspondence : Talip Yıldırım, Assoc.Prof.Dr., Nigde University, Faculty of Education, Department of Education of Turkish Language, 5110 Niğde.
Tel: (0388) 2112836
e-mail: yildirimtalip@hotmail.com, tyildirim@nigde.edu.tr


Ahmet Büyükakkaş, Dr., Nigde University, Faculty of Science&Letters, Department of Turkish Language and Literature, 5110 Niğde.
Tel: (0388) 2252137
e-mail: abuyukakkas@hotmail.com  Pencereyi Kapat

  Close Window