Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:5-6
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 16

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:5-6
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 1
6

 

Somut ve Soyut Kültürel Miras: Bozüy

NACİYE YILDIZ
Gazi Üniversitesi

Kırgız Türklerinin hayatında, bozüyler, doğumdan ölüme bütün hayat safhalarının içinde geçirildiği geleneksel mekân olarak çok önemli bir yere sahiptir. Her biri ayrı ayrı isimlendirilen ve fonksiyonel olan malzeme ile günlük hayatın içinde geçirildiği bölümler, somut kültürel mirastır. Bu mirasın gelecek nesillere taşınması; tanınması ve fonksiyonelliğinin idraki ile kullanımının devamını sağlamak kaydıyla mümkün olacaktır. Bozüyü şekillendiren malzemenin ve bozüyün kendisinin destanlara, atasözlerine, deyimlere, bilmecelere, türkülere yansıması da konunun soyut kültürel miras boyutunu meydana getirmektedir. Bu çalışmada, somut ve soyut kültürel miras olan bozüy üzerinde durulacaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Kırgız, halk bilimi, kültürel miras, bozüy(Alındığı tarih: 7 Ocak 2007)
(Yayına kabul edildiği tarih: 30 Ocak 2007)
(E-yayın tarihi: 29 Haziran 2007)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Naciye Yıldız
Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Beşevler, Ankara
e-posta: yildiz.naciye@gmail.com

Bozüy
as a Concrete and Abstract Cultural Heritage


NACİYE YILDIZ
Gazi Üniversitesi

ABSTRACT
Bozüy’s has an important place where Kirghiz Turks pass all life stages in it. Every section and functional material of Bozüy are separately designated and called. So Bozüy is a concrete cultural heritage. Transport of this heritage to the future generations is possible as long as supplying the continuance of its usage by recognition and realization of functionality. Also the reflection of the material that forms Bozüy and Bozüy itself to epics, sayings, idioms, riddles, folk songs creates abstract cultural heritage extent. In this study, Bozüy which is concrete and abstract cultural heritage will be emphasized. 

KEY WORDS
Kyrgyz, folklore, cultural heritage, bozüy.

(Received January 7 2007)
(Accepted January 30 2007)
(Published Online June 29 2007)

Correspondence:
Address for correspondence : Naciye Yıldız, Assoc.Prof.Dr., Gazi University, Faculty of Science&Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature, Beşevler - Ankara.
e-mail: yildiz.naciye@gmail.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window